Номер телефона

(057) 707 52 70Магістратура

 • Які документи надаються для вступу?

  Для вступу до університету абітурієнти подають такі документи (в паперовій формі):

  • заяву про участь у конкурсному відборі;
  • копію документа державного зразка про раніше здобуту освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • 4 фотокартки 3×4;
  • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності);
  • довідку щодо проходження флюорографічного обстеження (за 2020 рік);
  • для юнаків військовий квиток або приписне свідоцтво.

  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без надання оригіналів не розглядаються.

 • Чи можна надати копії документів?

  Вступник має змогу подати копії документів, які засвідчуються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Разом з тим, копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. Оригінали документів подаються вступником впродовж терміну, визначеного Правилами прийому до університету, після прийняття рішення про рекомендування його до зарахування.

  Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього та інших документів, передбачених Правилами прийому до університету, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

 • Якими є етапи вступної кампанії?

  Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 серпня 2020 року.

  Прийом заяв та документів, зокрема і для здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право», розпочинається 5 серпня.

  Прийом заяв та документів, зокрема і для здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право», закінчується 22 серпня.

  Прийом заяв і документів на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» та «Середня освіта (Географія)» проводиться — з 10 до 25 серпня 2020 року.

  Після проведення вступних іспитів та завершення прийому заяв та документів формується рейтинговий список абітурієнтів із зазначенням рекомендованих до зарахування.

  Виконання вступниками вимог для зарахування до 18:00 6 вересня 2020 року (за державним замовленням), до 16 вересня 2020 року (за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

 • Чи можна брати участь в конкурсі на декілька програм підготовки?

  Абітурієнт може надати документи лише до 5 вищих навчальних закладів і не більше ніж на 3 напрями підготовки у кожному з них. При цьому терміни вступних випробувань на кожну із обраних програм підготовки не мають співпадати.

  Кількість заяв, які вступник може подати до Університету, не обмежується. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

 • Які передбачені форми вступних випробувань?

  Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, складають фахове вступне випробування за профільним предметом, визначеним Правилами прийому до університету, а також екзамен з іноземної мови (з тієї, яку вивчали в університеті: англійська, німецька, французька). У 2020 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування лише 2020 року. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов також приймаються з результатів єдиного вступного іспиту 2020 року.

 • Де можна отримати програми вступних випробувань?

  Програми вступних випробувань містяться на сайтах факультетів.

 • Чи допускається перескладання вступних випробувань? Якою є процедура апеляції?

  Перескладання вступних випробувань не допускається.

  Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені університетом, розглядають апеляційні комісії, склад та порядок роботи яких затверджуються наказом ректора.

  Апеляція з приводу екзаменаційної оцінки (результату співбесіди) повинна бути обґрунтованою і може подаватися до приймальної комісії не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки (в день проведення співбесіди).

 • Яким чином розраховується рейтинг вступників?

  Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста використовується:

  • для осіб, які вступають на навчання на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» конкурсний бал складається з суми балів, одержаних при складанні єдиного вступного іспиту з іноземної мови, єдиного фахового вступного випробування за тест з права та єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей;
  • для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини» складовими конкурсного балу є: оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, оцінка фахового вступного випробування (додаток 3) за шкалою від 100 до 200 балів (прохідний бал — 150), середній бал за 100-бальною шкалою додатка до диплома бакалавра з урахуванням усіх оцінок за чотирирівневою шкалою оцінювання (екзаменаційних оцінок), указаних у додатку, і з округленням до сотих частин бала, помножений на 0.2;
  • для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на факультет іноземних мов конкурсний бал складається з оцінки вступного іспиту з іноземної мови за шкалою від 100 до 200 балів (прохідний бал — 140), оцінки фахового вступного випробування за шкалою від 100 до 200 балів (додаток 3), середнього балу додатка до диплома бакалавра за 100-бальною шкалою з урахуванням усіх оцінок за чотирирівневою шкалою оцінювання (екзаменаційних оцінок), указаних у додатку, і з округленням до сотих частин бала, переведений у шкалу від 100 до 200 балів шляхом додавання числа 100;
  • для осіб, які вступають на навчання на інші факультети: сума балів, одержаних при складанні вступного іспиту з іноземної мови за 50-бальною шкалою (прохідний бал — 15), фахового вступного випробування за шкалою від 100 до 200 балів (додаток 3), середній бал додатка до диплома бакалавра за 100-бальною шкалою з урахуванням усіх оцінок за чотирирівневою шкалою оцінювання (екзаменаційних оцінок), указаних у додатку, і з округленням до сотих частин бала, переведений у шкалу від 100 до 200 балів шляхом додавання числа 100.

  Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Право» та «Міжнародне право», зараховуються бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що містить три блоки тестових завдань:

  перший блок — тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення; критичне мислення; логічне мислення;

  другий блок — тест з шести базових юридичних (правничих) дисциплін, що включає конституційне право, адміністративне право, цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право;

  третій блок — тест з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або французька мова).

  Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів цього випробування, що оцінюються за 100-бальною шкалою, складає не менше 50.

  Особа, яка вступає до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю, допускається до участі у конкурсному відборі за умови успішного складання додаткового вступного випробування (додаток 3) за дворівневою шкалою оцінювання «склав – не склав».

 • Яку освіту потрібно мати для вступу до магістратури або спеціалітету?

  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра.

  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного спрямування приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. При цьому підготовка фахівців ступеня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

 • Чи є можливість отримати додаткові бали при конкурсному відборі?

  Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра можуть використовуватися додаткові бали: за наявність публікацій у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором) — 3 бали, у інших фахових виданнях — 2 бали.

Контактна особа

 • Анощенко Ольга Олексіївна

  Відповідальний
  секретар
  приймальної комісії

Поставити питання

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua