Опис програми

Мета освітньої програми — здійснення теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів в галузі геології, які б завдяки набутим фаховим знанням змогли на найвищому рівні виконувати свої професійні обов’язки в галузі надрокористування та моніторингу навколишнього середовища. Програма є освітньо-професійною, прикладною, спрямована на розвиток комплексу загальних та спеціальних компетентностей, необхідних геологу для здійснення успішної професійної діяльності, що забезпечують його конкурентоспроможність на вітчизняному і світовому ринку праці та сприяють самореалізації як фахівця. Професійні акценти — критично та креативно мислячий геолог з лідерським потенціалом, здатний здійснювати кваліфіковану професійну діяльність в галузі надрокористування.

Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців, спрямована на формування знань та навичок з володіння сучасною методологією ведення геологічних робіт та інших необхідних компетентностей для вирішення експериментальних і практичних завдань, посилена практична геологічна підготовка, можлива академічна мобільність та стажування у закладах вищої освіти за кордоном.

Придатність до працевлаштування: геолог, гідрогеолог, молодший науковий співробітник (геологія, геофізика, гідрогеологія), геолог з видобування та підземного зберігання газу, геолог кар’єру, рудника, шахти, геолог нафтогазорозвідки (партії) структурно-пошукового буріння, інженер з охорони навколишнього середовища, фахівець з управління природокористуванням, відбірник геологічних проб, провідник на геологічних пошуках і зйомці.

Подальше навчання: продовження навчання на другому (магістерському) рівні, доступ до спеціалізованих досліджень у геологічній галузі.

Випускник програми має базові уявлення про різноманітність геологічних об’єктів, основні закономірності й сучасні досягнення в галузях тектоніки, геохімії, розуміння ролі еволюційної ідеї в геологічному світогляді; сучасні уявлення про принципи організації геологічних об’єктів, геофізичні та геохімічні поля, основи геотехнології й гірничої інженерії; вміє вести дискусію за геологічною проблематикою; здатен використовувати математичний апарат для освоєння теоретичних основ і практичного використання геологічних методів, теоретичні знання й практичні навички для оволодіння основами теорії й методів геологічних досліджень, знання, уміння й навички в галузі загальної геології для теоретичного освоєння загальнопрофесійних дисциплін і рішення практичних завдань, професійно профільовані знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики й практичного використання комп’ютерних технологій тощо.

Навчання студентоцентроване, на основі компетентністного та діяльнісного підходів, активне самонавчання, навчання на основі науково-дослідницької діяльності, навчання через професійно-орієнтовану та виробничу практики. Застосовуються активні (проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні, саморозвиваючі) та пасивні (пояснювально-ілюстративні) технології та методи.

Можлива індивідуальна, національна та міжнародна мобільність, зокрема участь у програмах проекту Еразмус+, за бажанням студента.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.