Опис програми

Мета програми — забезпечення теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які набувають базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної географічної науки, урбаністики, регіоналістики, країнознавства, здатності до виробничої діяльності в установах професійного, наукового та технічного профілю.

Програма є освітньо-професійною, прикладною, характеризується посиленою практичною підготовкою. Програма відповідає аналогічним освітнім програмам, які функціонують в англо-американській суспільній географії, що дозволить залучати іноземних студентів, зокрема з країн Азії, підсилить можливості взаємообміну студентів з України та країн Європи.

Після завершення програми випускники можуть залучатись до таких видiв економiчної дiяльностi як професійна, наукова та технічна діяльність. Передбачені робочі місця у проєктно-пошукових та науково-дослідних установах, в органах державного, регіонального та муніципального управління, в компаніях з міського проєктування та планування. Можливе продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, а також підвищення кваліфікації та отримання додаткової післядипломної освіти.

У процесі підготовки здобувачі вищої освіти набувають фахових компетентностей, зокрема вони навчаються:

  • розуміти й застосовувати основні концепції суспільної географії та геоурбаністики, пояснювати міські, регіональні, глобальні процеси ключовими поняттями суспільної географії та геоурбаністики;
  • проводити просторовий аналіз урбанізованих систем на основі кількісних і якісних даних, здійснювати регіональну діагностику на основі міського і районного планування;
  • використовувати головні закономірності й моделі розселення для обґрунтування раціональної територіальної організації урбанізованих систем, визначення проблем та перспектив їхнього розвитку;
  • ідентифікувати, вимірювати та оцінювати фактори у просторово-часовому континуумі для моделювання траєкторій розвитку міст, регіонів і країн, визначати їх інноваційно-інвестиційний потенціал;
  • ідентифікувати, аналізувати й оцінювати економічні, соціальні та екологічні проблеми процесів урбанізації й регіоналізації у їх просторовій перспективі та пропонувати шляхи розв’язання із застосуванням сучасних підходів до міського планування та Smart-управління територіями відповідно до концепції стійкого розвитку;
  • застосовувати сучасні інформаційні технології для емпіричної обробки та аналізу даних, моніторингу, прогнозування та моделювання процесів розвитку міст, регіонів, країн.

Провідні методи навчання — проблемний, частково-пошуковий та дослідницький. Викладання та навчання проводиться у формі лекцій, серед них інтерактивних та мультимедійних лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, виробничої практики.

За програмою можлива індивідуальна національна та міжнародна академічна мобільність за бажанням студента. Кредити, отримані в інших ЗВО України, перезараховуються відповідно до довідки про академічну мобільність. Здобувачі вищої освіти у процесі навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за програмами академічного обміну, зокрема Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program.

Перспективи працевлаштування

Випускники можуть обіймати посади географа, географа-економіста, фахівця з міського та районного планування, фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, асистента географа.

Передумови для вступу
    Я маю
Географія
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Математика або Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен з географії (співбесіда)
Фахове випробування
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра