Опис програми

Мета освітньої програми — забезпечення теоретичної та практичної підго-товки висококваліфікованих кадрів у галузі географії туристсько-рекреаційного спрямування, здатності до виробничої діяльності за фахом.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які володіють комплексом загальних та фахових компетентностей, необхідних для виконання професійних завдань у галузі географії рекреації та туризму, фахівців з креативним і критичним мисленням, адаптованих до сучасних умов ведення туристсько-рекреаційної діяльності.

Програма є комбінованою (академічно-прикладною), передбачає міждисциплінарну і багатопрофільну підготовку фахівців. Посилена практична підготовка, володіння сучасними інформаційними технологіями.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання у ма-гістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності у галузі географії та туризму, обіймаючи посади географа, географа-економіста, фахівця з рекреації, агента з організації туризму, інспектора з туризму, туризмознавця, асистента географа.

Випускник програми володіє такими компетентностями як здатність до системного географічного мислення; здатність проводити географічний аналіз об’єктів і процесів у сфері рекреації та туризму у різних просторово-часових масштабах; здатність здійснювати моделювання територіальної організації туристсько-рекреаційних систем; картографічна компетентність; здатність використовувати географічні інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі географії рекреації та туризму.

У ході освітнього процесу реалізуються компетентнісний, студентоцентрований, проблемно-орієнтований підходи до навчання. Головні методи навчання — проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. Використовуються активні (проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні, саморозвиваючі) та пасивні (пояснювально-ілюстративні) технології та методи навчання. Набуття загальних і фахових компетентностей забезпечено комплексним поєднанням нормативних дисциплін та спеціальних (фахових) курсів, навчальних, виробничої краєзнавчо-туристичної практик та дипломної роботи бакалавра. По завершенню програми випускнику присвоюється кваліфікація бакалавр географії; географії рекреації та туризму.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну.

Передумови для вступу
    Я маю
Географія
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Математика або Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен з географії (співбесіда)
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування
    Я маю
Географія
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Математика або Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування