Опис програми

Програма є освітньо-професійною, академічною. Забезпечує оволодіння комплексом загальних та фахових компетентностей, необхідних для фахівців для виконання професійних завдань та обов’язків в галузі освіти, зокрема, фундаментальною математичною підготовкою, інформаційними технологіями у професійній діяльності, базовими знаннями методики викладання і педагогічної діяльності.

Програма передбачає виконання курсової науково-дослідницької роботи та кваліфікаційної дипломної роботи.

Програма забезпечує спеціальну підготовку в області середньої освіти, яка включає ґрунтовну математичну підготовку, ґрунтовну педагогічну підготовку, елементи застосування інформаційних технологій, математичних теорій в освітній діяльності, у наукових дослідженнях, у техніці, в інформаційній сфері тощо, у поєднанні із здобуттям навичок педагогічної діяльності.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за сумісною спеціальністю, а також працювати у закладах середньої освіти,

професійно-технічної освіти, професійно-технічної освіти на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу, викладачем-стажистом, асистентом вчителя.

До широкого спектру фахових компетентностей, оволодіння якими передбачає програма, входять, зокрема: здатність успішно розв’язувати навчально-педагогічні задачі та проблеми рівня основної та старшої школи на основі глибокого знання елементарної математики і основ вищої математики та методики її викладання застосовуючи сучасні методи діагностування навчальних досягнень учнів спираючись на знання про сучасну природничу картину світу та забезпечуючи охорону життя та здоров’я учнів у навчально-виховному процесі та позаурочній діяльності; здатність до абстрактного мислення, узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення; володінням культурою мислення; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, використовувати знання про сучасну природничу картину світу в освітній та професійній діяльності, застосовувати методи математичної обробки інформації, теоретичного та експериментального дослідження, застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність розробляти та реалізовувати навчальні програми базових і елективних курсів у різних освітніх установах; здатність здійснювати логічний аналіз математичних об’єктів і процедур та конкретизацію абстрактних математичних знань у процесі вивчення математики; Здатність застосовувати різні сценарії вивчення конкретного математичного матеріалу, накопичувати та систематизувати різні варіанти доказів теорем, розв’язків задач, банків ключових задач тощо.

Основними підходами до навчання є компетентнісний, студентоцентрований та проблемно-орієнтований. Провідні методи навчання — проблемний, частково-пошуковий та дослідницький. Викладання та навчання проводиться у формі лекцій, серед них інтерактивних та мультимедійних лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, курсового дослідження. Застосовуються проектна, навчально-ігрова, графічного навчального моделювання та інтерактивно-комунікативна технології навчання.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD тощо).

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.