Опис програми

Мета програми полягає у підготовці фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) й оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами, у формуванні у студентів загальних та фахових компетентностей, що зумовлює підготовку висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців в галузі сучасної філології із широким доступом до працевлаштування.

Програма є освітньо-професійною. Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра філології є мова(и) (в теоретичному/практичному, синхронному/діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах), література й усна народна творчість, жанрово-стильові різновиди текстів, переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формах.

У навчанні застосовуються загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови й літератури, інформаційно-комунікаційні технології.

Педагогічна практика проводиться у ЗОШ, гімназіях та ліцеях міста. Вимогою до баз практики є наявність відповідного рівня навчального закладу. Перевага надається закладам із розширеним викладанням російської мови, з наявністю у штаті досвідченого педагогічного складу, наявністю відповідного методичного та технічного забезпечення навчального процесу.

Коректорська та редакторська практики проводяться у провідних видавництвах та засобах масової інформації. Перевага надається базам відповідного рівня, тобто таким, де студенти мають можливість опанувати новітні технології у сфері видавничої справи, де пропонуються тренінги та майстер-класи з удосконаленням навичок та вмінь з коректури та редагування.

Освітня програма має такі характеристики:

 • інтенсивне навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу: дискусії, ділові ігри, мініігри, обмін досвідом);
 • практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи з практики);
 • використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів з використанням електронних підручників та порадників, використання мультимедійних технологій).

Під час навчання здобувачі набувають таких фахових компетенцій:

 • здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні;
 • здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов, що вивчаються;
 • здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди російської мови, описувати соціолінгвальну ситуацію;
 • здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку літератури (від давнини до ХХІ століття), еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури;
 • здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя;
 • здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту;
 • усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами;
 • здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів;
 • здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення; • здатність володіти сучасними методами викладання в середній школі;
 • здатність здійснювати коректуру та редагування текстів різних типів;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й уміння в організації видавничої діяльності.

Викладання здійснюється з використанням сучасних комп’ютерних технологій, засобів мультимедійного і професійного навчання, необхідних для всебічного опанування прикладними аспектами професії. Викладачі і студенти мають доступ до університетської та інших науково-інформаційних баз, зокрема періодичних видань «Scopus». Навчання проводиться на основі відповідних навчально-методичних програм із використанням вітчизняного й закордонного досвіду.

Перспективи працевлаштування

Місцем працевлаштування можуть бути заклади та установи освіти, друковані та електронні засоби масової інформації, сфера ІТ, PR-технології, різноманітні фонди, спілки, фундації гуманітарного спрямування, музеї, мистецькі й культурні центри та інші установи й організації з потребою у перекладацьких, коректорських та редакторських послугах.

Випускник може працювати на таких посадах:

 • асистент учителя;
 • викладач-стажист;
 • лаборант (освіта);
 • фахівець з фольклористики;
 • фахівець;
 • відповідальний секретар редакції;
 • референт;
 • лаборант наукового підрозділу;
 • коректор.
Передумови для вступу
  Я маю
Українська мова та література
Мінімальний бал 110
x0.5
Іноземна мова
Мінімальний бал 110
x0.2
Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 110
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
  Я маю
Українська мова та література
Мінімальний бал 110
x0.5
Іноземна мова
Мінімальний бал 110
x0.2
Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 110
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1