Опис програми

Основні підходи, методи та технології, які передбачені програмою: студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через практики (обчислювальну, комп’ютерно-лінгвістичну та педагогічну). Інтенсивний характер навчання полягає у тому, що усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу (дискусії, ділові ігри, мініігри, обмін досвідом), мають практичну спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи). Також передбачено використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів із використанням електронних підручників та порадників, мультимедійних технологій), модульний формат навчання (поєднання установчих сесій і самостійної роботи студентів).

Після завершення навчання випускник може вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації, ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати, використовувати інформаційні й комунікаційні технології для розв’язання складних спеціалізованих завдань і проблем професійної діяльності, знає принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами.

Педагогічна практика проводиться у ЗОШ, гімназіях та ліцеях міста. Вимогою до баз практики є наявність відповідного рівня навчального закладу, тобто перевага надається закладам із розширеним викладанням іноземних мов, з наявністю у штаті досвідченого педагогічного складу, відповідного методичного та технічного забезпечення навчального процесу.

Атестація здобувачів вищої освіти проводиться у формі атестаційного екзамену з науково-технічного перекладу та захисту випускної кваліфікаційної (бакалаврської) роботи, завершується видачею документа встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації «бакалавр філології, прикладна лінгвістика, прикладна лінгвістика та англійська мова». Атестація здійснюється відкрито й публічно.

Випускник після завершення програми може підвищувати свій науковий рівень у магістратурі закладів вищої освіти України та за кордоном. Сферою діяльності випускників, що здобули перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, є викладання англійської мови та основ інформатики й обчислювальної техніки, виробнича та педагогічна діяльність у сфері комп’ютерного опрацювання інформації, програмування, переклад, зокрема й науково-технічної літератури, з англійської та на англійську мову, діяльність у сфері викладання та перекладу з можливістю виконання робіт у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах, музейних, архівних, видавничих, інформаційних (радіо, телебачення, преса), мистецьких, наукових та інших закладах, адміністративних установах.

Бакалавр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях, на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти (за наявності в освітній програмі циклу психолого-педагогічних та методичних дисциплін і проходження педагогічної практики), у засобах масової інформації, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо, у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів. Зокрема випускник може обіймати такі посади: технічний фахівець в галузі прикладних наук та техніки, технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки, технік-програміст, фахівець з інформаційних технологій, фахівець у галузі освіти, асистент учителя, викладач-стажист, лаборант (освіта), референт, лаборант наукового підрозділу та інші.

Передумови для вступу
    Я маю
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.4
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1