Опис програми

Програма передбачає підготовку компетентних та висококваліфікованих фахівців у галузі екологічної безпеки, здатних розв’язувати проблеми та практичні завдання у сфері безпечного існування довкілля, розроблення еколого-економічних заходів щодо екологічної безпеки життєдіяльності людини.

Освітньо-професійна програма має прикладну орієнтацію, передбачає здобуття компетентностей у галузі екології, охорони довкілля, екологічної безпеки, що визначає майбутню професійну зайнятість, можливість до подальшої освіти та кар’єрного зростання, формування готовності до самоосвіти та професійного самовдосконалення впродовж життя.

Випускники, які навчалися за освітньо—професійною програмою «Екологічна безпека» отримують знання та розуміння теоретичних основ екології, екологічної безпеки, охорони довкілля та збалансованого природокористування, професійні компетентності до використання основних принципів та складових екологічного управління, уміння проводити екологічний моніторинг та оцінювання сучасного екологічного стану довкілля, здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду розв’язання регіональних та транскордонних проблем екобезпеки.

Під час виконання навчального плану підготовки бакалаврів викладачі використовують технології електронного, дистанційного навчання, дискусійні тренінги, інтерактивні та інформаційно-комунікативні методики навчання.

Студенти під час навчання можуть обирати запропоновані у навчальному плані дисципліни вільного вибору, а також дисципліни (міжфакультетські), що пропонують для опанування інші факультети університету. Також студентам, що певний час навчалися в інших університетах України або за кордоном, відповідно до академічної мобільності перезараховуються освітні кредити.

Після завершення навчання бакалаври можуть працювати в державних та приватних структурах, які займаються проблемами екології та екологічної безпеки, у структурах системи управління та поводження з відходами, в системі управління природоохоронними та екобезпечними діями, в установах та інспекціях, що здійснюють моніторинг стану довкілля, у галузі мисливства та надання пов’язаних із ними послуг, у сфері екоінжинірингу, досліджень й експериментальних розробок у галузі природничих і технічних наук тощо.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 100
x0.5
Біологія
Мінімальний бал 100
x0.2
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
    Я маю
Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 100
x0.5
Біологія
Мінімальний бал 100
x0.2
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1