Опис програми

Вивчення арабської мови спрямоване на засвоєння різних видів мовленнєвої діяльності, як письмової, так і усної, в рамках літературної норми. Основна увага приділяється комунікативному, ситуативному і текстуальному підходам. Головне завдання полягає в тому, щоб забезпечити вільне володіння студентами мовою.

Студенти, що закінчили курс навчання, повинні вміти вільно і правильно спілкуватися арабською мовою в різних ситуаціях, головним чином, професійного спілкування (з дотриманням всіх фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм); знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; вільно володіти широким фаховим словниковим запасом, що дозволяє перекладати важкі фрази шляхом перефразування; знаходити найбільш адекватні та точні способи й засоби перекладу для передачі змісту; реферувати і анотувати арабською мовою тексти відповідної професійної галузі знань; забезпечувати адекватний обмін інформацією.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.