Опис програми

Мета програми — забезпечення фундаментальної підготовки фахівців у галузі іноземної філології, формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, підготовка філологів, викладачів та вчителів, здатних здійснювати навчально-педагогічну діяльність у середніх загальноосвітніх, спеціальних, закладах вищої освіти, а також висококваліфікованих перекладачів, здатних працювати з мовними парами німецька-українська, українська-німецька, англійська-українська, українська-англійська у письмовій та усній формах.

Підготовка передбачає набуття студентами мовних, лінгвокраїнознавчих, культурологічних знань, необхідних для здійснення комунікації і перекладу з широкого спектра питань, а також формування системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання, перекладацьких навичок та знань теорії перекладу, вмінь двостороннього усного і письмового перекладів, опанування сучасних інформаційно-комунікативних технологій та професійних навичок роботи із сучасними технологіями, зокрема з програмами для автоматизованого перекладу.

Програма передбачає набуття знань з історії мови, лексикології, стилістики, теоретичної граматики тощо, детальне вивчення теорій у галузях лінгвістики, літературознавства, перекладознавства та методики викладання німецької мови, набуття навичок самостійного ведення науково-дослідної роботи у межах філології, публікацію результатів своїх наукових досліджень та виступи на конференціях. Практичні навички студенти набуватимуть у наукових семінарах, а також протягом перекладацької та педагогічної практик.

Педагогічна практика проводиться у загальноосвітніх школах, гімназіях та ліцеях міста. Вимогою до баз практики є наявність відповідного рівня навчального закладу (розширене викладання іноземних мов, наявність у штаті досвідченого педагогічного складу та викладача-носія іноземної мови, відповідного методичного та технічного забезпечення навчального процесу).

Перекладацька практика проводиться у перекладацьких агенціях, у бюро перекладів, ІТ-компаніях. Перевага надається базам відповідного рівня (студенти мають можливість опанувати новітні технології у сфері перекладацьких послуг; пропонуються тренінги та майстер-класи з удосконалення навичок та вмінь роботи із системою автоматизованого перекладу SDI TRADOS).

Після завершення програми випускник може продовжити навчання у магістратурі, опанувати та поглибити свої теоретичні та практичні знання й навички, набути кваліфікацію викладача закладу вищої освіти, а також працювати за отриманою кваліфікацією вчителем німецької мови, усним та письмовим перекладачем, зокрема, у медіасфері (журнали, інтернет-видання, телеканали), сфері ІТ, PR-технологій, різноманітних фондах, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах та інших установах і організаціях з потребою у перекладацьких послугах.

Студенти під час навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах, зокрема у програмах академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD), що розвиває навички міжкультурної комунікації в умовах глобалізації і дає випускнику переваги на ринку праці.

Освітньо-професійна програма