Опис програми

Мета програми — забезпечення фундаментальної підготовки фахівців у галузі іноземної філології, формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, підготовка філологів, викладачів та вчителів, здатних здійснювати навчально-педагогічну діяльність у середніх загальноосвітніх, спеціальних, закладах вищої освіти, а також висококваліфікованих перекладачів.

Підготовка передбачає набуття студентами мовних, лінгвокраїнознавчих, культурологічних знань, необхідних для здійснення комунікації і перекладу з широкого спектра питань, а також формування системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання, перекладацьких навичок та знань теорії перекладу, вмінь двостороннього усного і письмового перекладів, опанування сучасних інформаційно-комунікативних технологій та професійних навичок роботи із сучасними технологіями, зокрема з програмами для автоматизованого перекладу.

Програма передбачає набуття знань з історії мови, лексикології, стилістики, теоретичної граматики тощо, детальне вивчення теорій у галузях лінгвістики, літературознавства, перекладознавства та методики викладання німецької мови, набуття навичок самостійного ведення науково-дослідної роботи у межах філології, публікацію результатів своїх наукових досліджень та виступи на конференціях. Практичних навичок студенти набуватимуть у наукових семінарах, а також протягом перекладацької та педагогічної практик.

Педагогічна практика проводиться у загальноосвітніх школах, гімназіях та ліцеях міста. Вимогою до баз практики є наявність відповідного рівня навчального закладу (розширене викладання іноземних мов, наявність у штаті досвідченого педагогічного складу та викладача-носія іноземної мови, відповідного методичного та технічного забезпечення навчального процесу).

Перекладацька практика проводиться у перекладацьких агенціях, у бюро перекладів, ІТ-компаніях. Перевага надається базам відповідного рівня (студенти мають можливість опанувати новітні технології у сфері перекладацьких послуг; пропонуються тренінги та майстер-класи з удосконалення навичок та вмінь роботи із системою автоматизованого перекладу SDI TRADOS).

Після завершення програми випускник може продовжити навчання у магістратурі, опанувати та поглибити свої теоретичні та практичні знання й навички, набути кваліфікацію викладача закладу вищої освіти, а також працювати за отриманою кваліфікацією вчителем німецької мови, усним та письмовим перекладачем, зокрема, у медіасфері (журнали, інтернет-видання, телеканали), сфері ІТ, PR-технологій, у різноманітних фондах, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах та інших установах і організаціях з потребою у перекладацьких послугах.

Студенти під час навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах, зокрема у програмах академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD), що розвиває навички міжкультурної комунікації в умовах глобалізації і дає випускнику переваги на ринку праці.

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова
Мінімальний бал 140
x0.4
Українська мова та література
Мінімальний бал 120
x0.25
Історія України або Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія
Мінімальний бал 120
x0.25
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1