Опис програми

Основою програми є систематичні курси іспанської, історії та літератури романомовних країн. Згідно з навчальним планом студентам пропонуються наступні курси: практика перекладу іспанської мови, історія іноземної мови, теорія літератури, методика викладання іспанської мови в середніх та вищих школах та інші, що забезпечує високий рівень підготовки майбутніх фахівців.

Практичних навичок студенти набуватимуть у наукових семінарах, а також протягом перекладацької та педагогічної практик. Одержані в університеті знання та методичні навички дадуть можливість працювати викладачами та перекладачами іспанської мови та літератури у середніх навчальних закладах та закладах вищої освіти, а також перекладачами. Мета викладання навчальної дисципліни бакалаврів: закріплення вимовних навичок, асиміляція звуків, інтонація різних типів речень, фразовий наголос, тощо; навчання техніці читання; розвиток комунікативно-мовних навичок та навичок сприйняття іспанської мови на слух; здійснення в процесі навчання виховання, освіти та розвитку особистості студента; навчити студентів свідомого ставлення до мововжитку, дати практичні навички володіння письмовою та усною мовою з теоретичними іспаністичними дисциплінами.

Програма базується на перевірених наукових результатах з урахуванням актуального стану романської філології; вищезазначене полягає у формуванні навичок і вмінь опанування іспанської мови як засобу спілкування фахівців на всіх рівнях підвищеного володіння нею (В1+, В2) у побутовій та професійній сферах; у набутті таких мовленнєвих знань та вмінь, якими повинен володіти бакалавр в результаті вивчення фахових дисциплін. Програма є багатовимірною і модульною за своєю структурою та організацією, забезпечує стандартизовану базу для розробки університетських курсів і планів з іспанської мови відповідно до професійних потреб студентів-філологів, сприяє мобільності студентів-філологів та конкурентоспроможності на ринку праці. У більш широкому контексті програма спрямована не лише на розвиток прагматичної компетенції, але й враховує соціокультурні особливості спільноти, в якій житимуть й працюватимуть майбутні фахівці-філологи. Випускники зможуть працювати в освітніх і наукових установах, політичних та громадських організаціях, компаніях, підприємствах на таких посадах: філолог, перекладач, оглядач, літературний співробітник, літературознавець, керівник наукового гуртка, репетитор, вчитель спеціалізованого, початкового та середнього навчально-виховного закладу, лаборант.

Програмою передбачено студентсько-центроване навчання, що передбачає демократичні засади викладання, зокрема особистісно орієнтований, діяльнісний, творчий підходи. Програмою запропоновані такі види навчальної діяльності, а саме: лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота, критичне та аналітичне домашнє читання, здійснення індивідуальної навчально-дослідної діяльності на основі підручників, інтернет-джерел та конспектів, індивідуальні та групові консультації із викладачами, підготовка бакалаврських проектів (лінгвістичний блок), дистанційна освіта з опорою на електронні навчальні курси із фахових дисциплін, студентська проектна діяльність, гурткова робота, участь у дискусійних клубах, діяльність у мовних центрах. Укладено угоди про студентську мобільність із Програми Еразмус+КА1 з Університетом Кадіса (Іспанія).

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова
Мінімальний бал 140
x0.4
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Українська мова та література
Мінімальний бал 120
x0.25
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Історія України або Географія
Мінімальний бал 120
x0.25
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування