Опис програми

Мета освітньої програми — забезпечення фундаментальної теоретичної та практичної пiдготовки висококвалiфiкованих фахівців, якi б набули глибоких мiцних знань для виконання професiйних завдань та обов’язкiв науково-дослiдницького й iнновацiйного характеру у галузi сучасної освіти (за предметною спеціалізацією «Географія»), здатних забезпечувати зв’язок між географічною наукою і педагогічною практикою, легко адаптуватися до сучасних технологій та методик навчання.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які володіють комплексом загальних та фахових компетентностей, необхідних професіоналу-досліднику, які розширюють науковий світогляд і здібності до проведення методологічного аналізу й критичного розуміння досягнень сучасної географічної науки і освіти, дозволяють створювати власну концепцію проектування дидактичної системи у педагогічній діяльності, застосовувати засоби і технології взаємодії учасників освітнього процесу. Професійні акценти — вчитель з креативним і критичним мисленням, адаптований до умов сучасних профільних та спеціалізованих освітніх закладів та здатний здійснювати менеджерську діяльність в освітніх закладах.

Навчальний процес за даною освітньою програмою передбачає міждисциплінарну та багатопрофільну підготовку фахівців, знання і володіння сучасними геоінформаційними технологіями для вирішення експериментальних і практичних завдань, посилену практичну географічну, економічну, краєзнавчу підготовку.

Після завершення програми випускники можуть залучатись до таких видiв економiчної дiяльностi як середня і вища освіта, наукові дослідження та розробки, працювати у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах, позашкільних навчальних закладах, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, науково-дослідних установах. Випускники можуть працювати за видами професійної діяльності, обіймаючи посади вчителя географії, викладача середнього, вищого навчального закладу, наукового співробітника, працівника органів державної влади та місцевого самоврядування. Можливе продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, доступ до спеціалізованих досліджень у педагогічній та географічній науці, набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти, подальше підвищення кваліфікації за фахом.

Випускники програми володіють такими фаховими компетентностями як здатність використовувати знання наукових теорій та концепцій географічної освіти у педагогічній діяльності; знання сучасних методик і освітніх технологій для формування в учнів компетентностей з географії та економіки; здатність до комунікації зі спільнотами, уміння організувати комунікацію учнів та вчителів; уміння вивчати психологічні особливості засвоєння учнями навчальної інформації з метою діагностики, прогнозу ефективності та корекції освітньо-виховного процесу у профільній середній школі; здатність здійснювати педагогічну діяльність та викладати дисципліни професійної підготовки у загальноосвітніх, професійних закладах освіти.

За освітньою програмою проводиться навчання студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, самонавчання, навчання на основі науково-дослідницької діяльності, через науково-дослідницьку, науково-педагогічну та асистентську практики. Застосовуються активні (проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні, саморозвиваючі) та пасивні (пояснювально-ілюстративні) технології та методи навчання. Атестація випускників освітньої програми проводиться у формі захисту дипломної роботи магістра та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «Магістр середньої освіти (Географія). Вчитель географії».

Здобувачі вищої освіти у процесі навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну, зокрема Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program.

Передумови для вступу
    Я маю
Фаховий екзамен з економічної та соціальної географії і методики її викладання (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з економічної та соціальної географії і методики її викладання (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з економічної та соціальної географії і методики її викладання (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
    Я маю
Фаховий екзамен з економічної та соціальної географії і методики її викладання (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з економічної та соціальної географії і методики її викладання (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з економічної та соціальної географії і методики її викладання (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови