Опис програми

Мета освітньої програми — забезпечення фундаментальної теоретичної та практичної підготовки висококвалiфiкованих кадрів, які б набули глибоких фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослiдницького й інноваційного характеру у галузі географії рекреації та туризму.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які володіють комплексом загальних та фахових компетентностей, необхідних професіоналу-досліднику, які розширюють науковий світогляд і здібності до проведення методологічного аналізу й критичного розуміння досягнень сучасної географії рекреації та туризму, дозволяють створювати власну концепцію у науково-дослідницькій діяльності.

Програма є комбінованою (дослідницько-прикладною), передбачає посилену практичну географічну, туристсько-рекреаційну, геоінформаційну підготовку. Студенти засвоюють низку спеціальних дисциплін, що стосуються організації та управління туристичною діяльністю, просторового та системного аналізу в туристсько-рекреаційній діяльності, рекреаційного природокористування, географії внутрішнього і міжнародного туризму тощо.

Після завершення програми випускники можуть залучатись до таких видiв економiчної дiяльностi як наукові дослідження та розробки, діяльність туристичних агентств, туристичних операторів та інші види діяльності у сфері географії, рекреації та туризму. Випускники можуть працювати за видами професійної діяльності у галузі географії та туризму, обіймаючи посади географа, географа-економіста, фахівця з рекреації, фахівця з управління природокористуванням, агента з організації туризму, туризмознавця, наукового співробітника. Можливе продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, доступ до спеціалізованих досліджень у географічній науці, набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти, подальше підвищення кваліфікації за фахом.

Випускники програми володіють такими компетентностями як дослідницькі навички; здатність використовувати системний аналіз в рекреаційно-географічних дослідженнях; уміння використовувати теоретичні знання та практичні навички географічного моделювання і прогнозування географічних об’єктів та процесів у сфері рекреації і туризму; уміння проводити аналіз туристсько-рекреаційного потенціалу територій та давати оцінку туристсько-рекреаційних ресурсів; здатність застосовувати знання в галузі картографії у процесі розв’язання професійних задач, побудови картографічних моделей у сфері географії рекреації та туризму; здатність практичного застосування ГІС-технологій в рекреаційно-географічних дослідженнях; уміння проводити комплексний географічний аналіз туристсько-рекреаційної діяльності окремих територій; навички управління туристсько-рекреаційною діяльністю регіонів, складання планів та програм її регіонального розвитку; здатність організовувати та проводити екскурсійну діяльність; здатність здійснювати педагогічну діяльність та викладати дисципліни професійної підготовки у вищих навчальних закладах.

За освітньою програмою проводиться навчання студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, самонавчання, навчання на основі науково-дослідницької діяльності, навчання через науково-дослідницьку, виробничу та асистентську практики. Застосовуються активні (проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні, саморозвиваючі) та пасивні (пояснювально-ілюстративні) технології та методи навчання. Атестація випускників освітньої програми проводиться у формі захисту дипломної роботи магістра та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр географії за спеціалізацією «Географія рекреації та туризму».

Здобувачі вищої освіти у процесі навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну, зокрема Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program.

Передумови для вступу
    Я маю
Фаховий екзамен з географії рекреації та туризму (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з географії рекреації та туризму (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з географії рекреації та туризму (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
    Я маю
Фаховий екзамен з географії рекреації та туризму (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з географії рекреації та туризму (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з географії рекреації та туризму (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови