Опис програми

Освітньо-професійна програма спрямована на надання студентам зі спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» широкої міждисциплінарної підготовки, що відповідає сучасним світовим вимогам до фахівців із матеріалознавства та фізичних технологій та поглиблює фундаментальні знання з фізики, техніки, технологій, наноматеріалів, програмування та комп’ютерних систем, тощо, із засадами застосування сучасних матеріалознавчих та технологічних умінь і навичок у професійній виробничій діяльності.

Майбутні фахівці з прикладної фізики опановують сучасні фізичні методи створення та дослідження нових матеріалів, у тому числі технології формування наноматеріалів, набувають знання та навички застосування фізичних, зокрема, вакуумно-плазмових технологій, для формування нових матеріалів із заданими наперед властивостями.

Навчальний план за програмою містить низку обов’язкових дисциплін із фізики наноматеріалів («Формування та дослідження наноматеріалів», «Функціональні нанокомпозитні покриття»), програмування («Мови прикладного програмування», «Технології розподілених систем та паралельні обчислення»).

Для орієнтованої фахової підготовки дисципліни за вибором поділені на два цикли: цикл «Фізичні технології» та цикл «Фізичне матеріалознавство». Кожен студент сам обирає для обов’язкового вивчення дисципліни з одного циклу.

Виробнича та переддипломна практики студентів мають за мету формування у студентів умінь та навичок практичної виробничої діяльності з опанування технологій прикладної фізики та їхнього застосування при створенні, дослідженні та використанні нових матеріалів та виробів із них. Базами практик є провідні науково-дослідні установи, зокрема, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Інститут електрофізики та радіаційних технологій НАН України, Науковий фізико-технологічний центр НАН та МОН України та інші виробничі та науково-виробничі підприємства різних форм власності, заклади вищої освіти, інші організації, діяльність яких пов’язана з розробкою нових матеріалів чи фізичних технологій та їхнім упровадженням у виробничий процес.

Виконання освітньо-професійної програми формує у випускників здатність розв’язувати виробничі та науково-технологічні задачі та проблеми в галузі прикладної фізики та наноматеріалів, зокрема, фізичного матеріалознавства та фізичних технологій, здійснювати в цих сферах виробничу та науково-технологічну діяльність, що передбачає глибоке осмислення наявних знань, оволодіння методологією виробничої та науково-технологічної діяльності, практичне впровадження здобутих результатів.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний екзамен з іноземної мови
Фаховий екзамен з прикладної фізики (письмово)
Диплом бакалавра
Фаховий екзамен з прикладної фізики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з прикладної фізики (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови