Опис програми

Переваги освітньої програми «Класичні мови і літератури та англійська мова»:

 • класику вивчають тисячі років, і інтерес до неї не зменшується і до сьогодні. Завжди буде потреба у фахівцях з класичної філології для викладання, дослідження та збереження цих важливих культурних і літературних традицій.
 • можливість академічної мобільності в різні країни задля обміну філологічними знаннями та участі в наукових дослідженнях. Багато університетів пропонують програми навчання за кордоном, які дозволяють студентам вивчати класичні мови та літературу в країнах, звідки вони походять. Це може надати студентам унікальний досвід навчання із зануренням у середовище, а також можливість розвинути мовні навички та навички міжкультурної комунікації.
 • класична філологія є міждисциплінарною галуззю, яка поєднує знання з лінгвістики, літературознавства, історії та філософії.
 • практики дають можливість закріпити отримані знання.

Магістерська програма «Класичні мови і літератури та англійська мова» складена відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» другого (магістерського) рівня освіти, містить необхідний комплекс дисциплін фундаментальної, професійної та практичної підготовки, враховує потреби ринку праці.

Випускник за спеціальністю «Класичні мови й літератури та англійська мова» отримає низку професійних навичок і знань, які дозволять йому реалізувати себе в різних сферах. Деякі з ключових навичок і знань, якими заволодіє випускник:

 • Володіння кількома мовами: випускники цієї галузі, як правило, вільно володіють щонайменше двома мовами, серед яких можуть бути латинська, давньогрецька та англійська. Знання цих мов полегшить вивчення або аналіз інших європейських мов, тому, що багато слів мають спільне походження з латини та грецької. Ці знання можуть бути використані в різних професіях, таких як письмовий та усний переклад, а також викладання.
 • Культурна грамотність: випускники цієї галузі мають глибоке розуміння історії, культури та літератури Стародавньої Греції та Риму, зарубіжної літератури, а також широкі знання англійської мови. Ці знання можуть бути корисними в таких професіях, як журналістика, видавнича справа та наукова діяльність.
 • Навички критичного мислення: вивчення класичних мов може допомогти розвинути логічне мислення та покращити навички аналізу та інтерпретації текстів. Це може бути корисно в будь-якій галузі життя, від наукової діяльності до розв’язання повсякденних проблем.
 • Комунікаційні навички: випускники цієї спеціальності мають сильні комунікативні навички, які можуть бути використані в різних сферах кар’єри, таких як викладання, написання текстів і публічні виступи.
 • Дослідницькі навички: випускники цієї галузі навчаються проводити дослідження та аналізувати інформацію, що може бути застосовано в різних сферах кар’єри, таких як журналістика, юриспруденція та наукова діяльність.
 • Адаптивність: випускники цієї спеціальності часто стикаються з різноманітними предметами, що вимагає адаптивності та здатності швидко засвоювати нові концепції.

Однією з основних компетентностей, яку студенти набувають у результаті навчання за освітньо-професійною програмою «Класичні мови і літератури та англійська мова» магістерського рівня, є набуття навичок іншомовного мовлення в основних видах мовленнєвої діяльності (говорінні, читанні, аудіюванні, письмі) і перекладі на засадах поглибленого вивчення фонетики, лексики та граматики іноземної мови (латинської, давньогрецької, англійської). Не менш значущими є також навички викладання у вищій школі, науково-ділової комунікації (українською та іноземною мовами), вміння презентувати результати професійної науково-дослідної діяльності та поширювати філологічні знання, вміння оптимально організовувати професійну наукову дослідну діяльність.

Сферою діяльності випускників є наукова, освітня, перекладацька діяльність, що забезпечено наявністю в освітній програмі циклу педагогічних та методичних дисциплін, а також проходження асистентської практики; заклади та установи освіти, друковані та електронні засоби масової інформації, сфера ІТ, PR-технології; різноманітні фонди, спілки, фундації гуманітарного спрямування, музеї, мистецькі і культурні центри та інші установи і організації з потребою у перекладацьких послугах.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
  Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Комплексний екзамен з латинської, давньогрецької мови, античної літератури (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Комплексний екзамен з латинської, давньогрецької мови, античної літератури (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Комплексний екзамен з латинської, давньогрецької мови, античної літератури (письмово)