Опис програми

Мета програми — підготовка фахівця-магістра для здійснення науково-педагогічної та консультативно-методичної професійної діяльності у галузі філософії.

Програма спрямована на підготовку до організації та здійснення науково-дослідницької діяльності в галузі філософії, організаційно-навчальної та викладацької діяльності з філософських дисциплін у вищих навчальних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах та коледжах, консультативної діяльності з соціально-політичних, етичних, естетичних, релігійних питань у партіях та інших громадських організаціях.

Програма передбачає поглиблене вивчення історії філософії, філософських дисциплін, теоретичних засад наукового пізнання, формування навичок міжособистісного спілкування. Студенти мають можливість обрати спеціалізацію: Історія філософії, яка передбачає ознайомлення студентів зі специфікою розвитку класичної і сучасної філософії, особливостями постановки і вирішення актуальних філософських проблем; Прикладна етика, яка передбачає ознайомлення студентів зі специфікою сучасної корпоративної культури і міжкультурної комунікації, проблемами і шляхами їх вирішення у взаємовідносинах мас-медіа, політичних інститутів і суспільства, етичними проблемами бізнесу, професійної діяльності, управління, інформаційною етикою, питаннями біоетики.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в аспірантурі, а також працювати викладачем філософських дисциплін ВЗО 1–4 рівня акредитації, асистентом, викладачем філософських дисциплін середніх навчальних закладів, консультантом із суспільно-політичних питань у партіях та інших громадських організаціях.

Випускник програми отримує: вміння використовувати у професійній діяльності знання традиційних і актуальних проблем історії філософії, філософії культури, філософії науки, філософії релігії, філософії мистецтва, філософії права, філософії історії; знання сучасних методів наукового і філософського дослідження, методів і прийомів логічного аналізу; знання методик і форм організації та здійснення навчального процесу в вищій школі; знання основних форм і методів проведення культурно-виховної роботи зі студентами вищих навчальних закладів; здатність до самостійного дослідження філософських проблем, їхньої актуалізації та продукування нових ідей; здатність до критичного аналізу та оригінальної інтерпретації філософських текстів; здатність до самостійних філософських досліджень з урахуванням спілкування з експертами різних галузей знань; спроможність до здійснення дослідницької діяльності на базі критичного аналізу традиційних і сучасних філософських проблем; спроможність до підготовки навчально-методичного забезпечення учбового процесу, проведення лекційних і семінарських занять з філософських дисциплін; спроможність до організації та проведення заходів культурно-виховного спрямування; спроможність до критичної оцінки і прогнозування суспільно-політичних і культурних подій і явищ, надання консультативних послуг державним установам та громадським організаціям; навички ведення фахового діалогу і спроможність до консультування зі світоглядних, етичних проблем професійної діяльності, управління, інформації, екології тощо.

У ході освітнього процесу реалізується орієнтація на студентсько-центроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання на основі першоджерел, рефлексивне навчання. Атестація випускників проводиться у формі дипломної роботи та завершується присудженням ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр філософії.

Передбачається можливість включеного навчання протягом семестру в інших вищих навчальних закладах України, можливість укладення угод з закордонними вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Передумови для вступу
    Я маю
Фаховий екзамен з філософії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з філософії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з філософії (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
    Я маю
Фаховий екзамен з філософії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з філософії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з філософії (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови