Опис програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних на сучасному рівні розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі у галузі біохімії та суміжних наук, як у професійній діяльності, так і у подальшому навчанні.

Навчання спрямовано на формування у студентів cучасних уявлень про механізми біохімічних процесів, шляхи їх інтеграції та адаптації, на здобуття навичок застосування сучасних методологічних підходів до фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі біохімії і лабораторної діагностики біологічних систем, пошуку і аналізу науково-технічної інформації. Програма готує студентів із зацікавленістю до наукових досліджень в галузі біохімії та суміжних наук до засвоєння спеціалізованих програм наступного рівня освіти.

Програма виконується в активному дослідницькому середовищі, передбачає науково-дослідну практику, виконання експериментального дослідження у рамках дипломної роботи магістра із застосуванням сучасних методологічних підходів біохімії, молекулярної біології, біофізики, лабораторної діагностики, біоінформатики, системної біології. Програма містить фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни, що мають інтегративний характер і поєднують теоретичну і практичну підготовку, а також дисципліни психолого-педагогічної підготовки та асистентську практику.

Після завершення програми випускники мають широкі можливості працевлаштування у біохімічних лабораторіях науково-дослідних інститутів біологічного та медичного профілю, підприємств харчової та фармацевтичної промисловості, епідеміологічного та екологічного надзору, у діагностичних лабораторіях в галузі медицини, спорту і криміналістики, на профільних кафедрах вищих навчальних закладів. Кращі випускники магістратури можуть продовжити навчання в аспірантурі. Можливо набуття додаткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти.

Випускник програми має інтегральні уявлення про функціонування біологічних систем на різних рівнях організації, в тому числі про структуру і функцій біомолекул, клітинні процеси, механізми регуляції обміну речовин в нормі та при патології; вміє генерувати та експериментально перевіряти власні гіпотези щодо зв’язку біологічної структури з функцією, механізмів біологічних процесів і явищ; вміє планувати та здійснювати дослідження, аналізувати їх результати і формулювати висновки, готувати наукові роботи до оприлюднення; вміє використовувати сучасні бази даних та комп’ютерні програми для пошуку і аналізу біологічної інформації, працювати з моделями об’єктів і процесів у живих організмах; здатний оцінювати вплив господарської діяльності на навколишнє середовище та здоров’я людини, приймати рішення з важливих проблем біології і на межі предметних галузей; застосовувати основи педагогіки та психології в навчальному процесі у вищих навчальних закладах.

Освітній процес реалізується як студентоцентроване і проблемно-орієнтоване навчання з елементами ініціативного самонавчання та акцентом на саморозвиток особистості.

Лекційні заняття базуються на сучасних наукових методах пізнання, семінарські заняття мають характер проблемних дискусій. Лабораторні і практичні заняття проводяться в малих групах, передбачають використання різноманітних методів сучасних досліджень, с тому числі біохімічних і молекулярно-біологічних методів, інформаційних та комунікаційних технологій, методів статистичної обробки даних експерименту. З кожної фахової дисципліни заплановані пошуково-аналітичні індивідуальні завдання.

Підсумкова атестація студентів здійснюється на підставі публічного захисту дипломної роботи магістра. По завершенню програми випускнику присвоюється кваліфікація «Магістр біології. Біохімія».

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program тощо).