Опис програми

Мета програми — підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здатних розв’язувати складні завдання й проблеми в процесі професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог з акцентом на розвитку професійних компетентностей, зокрема з іноземних мов, та соціальних навичок, необхідних для ефективного управління міжнародним бізнесом.

Освітньо-професійна програма «Міжнародний бізнес» фокусується на забезпеченні знань та навичок із формування обґрунтованих рішень у контексті налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їхньої реалізації з особливою концентрацією на мікрорівні — на рівні міжнародного бізнесу.

Програма зосереджена на практичних аспектах міжнародного бізнесу, дає можливість усвідомити перспективи міжнародного бізнесу в умовах глобалізації та зрозуміти міжнародні стандарти ведення бізнесу. Крім того, студент вивчає міжнародне економічне право, зовнішньоекономічні зв’язки України, методику викладання у вищій школі, продовжує вивчення іноземних мов та формує індивідуальну освітню траєкторію, обираючи дисципліни, що дозволяють сконцентруватися на фінансових, податкових, маркетингових, інноваційних, цифрових аспектах міжнародного бізнесу.

Змістовна унікальність програми полягає в тому, що вона поєднує три аспекти підготовки: міжнародні економічні відносини міждержавного рівня, корпоративний рівень міжнародних відносин (міжнародний бізнес), знання двох іноземних мов. Програма є комплексною та міждисциплінарною і дозволяє отримати багатоаспектні компетентності. Програма готує економістів-міжнародників зі знанням двох іноземних мов.

У процесі навчання застосовуються проблемно-орієнтований та студентоцентрований підходи, а також онлайн-технології, тренінги, рольові та імітаційні ігри, кейс-методи, диспути, навчання на основі науково-виробничих, перекладацьких, педагогічних практик, методи теоретичного та емпіричного дослідження, економіко-математичного аналізу, моделювання та прогнозування, використовуються методики аналізу даних, технологій пошуку й оброблення інформації, системного аналізу даних, експертного оцінювання результатів реалізації міжнародних економічних відносин тощо.

Під час навчання студенти мають можливість проходити стажування й брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus+, програма німецьких академічних обмінів DAAD та інші). Крім цього, на факультеті реалізовується європейський освітній проект у межах модуля Жана Моне «Європейська інтеграція України в Промисловості 4.0».

Випускники освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» можуть працювати в Міністерстві закордонних справ, дипломатичних представництвах, торгово-промислових палатах, обласних державних адміністраціях, міжнародних організаціях економічного профілю, приватних структурах, що реалізують діяльність у сфері міжнародних економічних відносин тощо. Магістр може продовжувати навчання на освітньо-науковому рівні доктора філософії та набувати додаткових кваліфікацій.

Передумови для вступу
    Я маю
Комплексний тестовий екзамен з «Міжнародних економічних відносин» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Комплексний тестовий екзамен з «Міжнародних економічних відносин» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Комплексний тестовий екзамен з «Міжнародних економічних відносин» (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
    Я маю
Комплексний тестовий екзамен з «Міжнародних економічних відносин» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Комплексний тестовий екзамен з «Міжнародних економічних відносин» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Комплексний тестовий екзамен з «Міжнародних економічних відносин» (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови