Опис програми

Підготовка докторів філософії з математики спрямована на отримання таких загальних та професійних компетенцій: глибинні знання зі спеціалізації, широка ерудиція в галузі математики; здатність проводити самостійні наукові дослідження; знання сучасного стану наукових досліджень зі спеціалізації, уміння аналізувати та порівнювати результати власних досліджень з результатами інших вчених; універсальні навички дослідника, зокрема, усної та письмової презентації результатів наукового дослідження українською та іноземною мовами; навички з управління науковими проектами та/або написання пропозицій на фінансування наукових досліджень; інтегральна компетентність, що забезпечує проведення наукового дослідження та підготовку дисертаційної роботи.

Освітньо-наукова програма