Опис програми

По завершенню навчання аспірант здобуває глибинні знання з фізики чи з астрономії, зокрема засвоює основні концепції, розуміє теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань за обраними спеціальністю та спеціалізацією, оволодіває термінологією з досліджуваного наукового напрямку, загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору, а також академічної доброчесності; набуває універсальні навички дослідника, зокрема вміння здійснювати усну та письмову презентацію результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій та навчальній діяльності.

Також аспірант здобуває мовні компетентності, достатні для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з фізики та астрономії, оволодіває основами методології проведення наукових досліджень у галузі фізики та астрономії відповідно до обраної теми дисертації.