Опис програми

До основних завдань освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії з філологічних наук належить: поглиблення теоретичної загально університетської та фахової підготовки. підвищення рівня професійної та викладацької майстерності випускника аспірантури. здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі філології. розвиток науково-дослідницьких навичок для здійснення самостійних наукових досліджень. розвиток навичок написання та оформлення результатів наукових робіт у вигляді тез, статей, проектів, монографій, дисертацій, авторефератів тощо. поглиблення рівня володіння усною та письмовою науковою новою для апробації результатів наукових досліджень на міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах.

Випускники програми будуть також підготовлені до роботи в міжнародних дослідницьких проектах та інституціях, до викладання філологічних дисциплін на високому сучасному рівні в університетах України та світу.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.