Опис програми

Мета програми полягає у підготовці фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) й оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами, у формуванні у студентів загальних та фахових компетентностей, що зумовлює підготовку висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців в галузі сучасної філології із широким доступом до працевлаштування.

Програма є освітньо-професійною. Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра філології є мова(и) (в теоретичному/практичному, синхронному/діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах), література й усна народна творчість, жанрово-стильові різновиди текстів, переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формах.

У навчанні застосовуються загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови й літератури, інформаційно-комунікаційні технології.

Студенти, які навчаються на освітній програмі «Слов’янська філологія, літературне редагування і створення контенту» отримують наступні професійні навички:

 • літературне редагування та коректура: випускники зможуть відрізняти якісний контент від неякісного та виконувати літературне редагування та коректуру текстів;
 • креативне письмо: випускники зможуть створювати креативний контент та використовувати ефективні підходи для написання тексти для різних аудиторій;
 • мовна компетентність: випускники матимуть глибокі знання української, російської та інших слов’янських мов, що дозволить їм працювати з різними текстами;
 • робота з редакційними системами та програмами: випускники зможуть працювати з різними редакційними системами та програмами, що дозволяє їм створювати та редагувати тексти відповідно до вимог клієнтів та аудиторій;
 • робота в команді: випускники матимуть навички роботи в команді та зможуть взаємодіяти з іншими фахівцями для досягнення спільних цілей;
 • навички роботи зі словниками, енциклопедіями, ресурсами Інтернету, базами даних та іншими джерелами інформації;
 • навички роботи з різними текстовими форматами: електронні документи, PDF, HTML та інші.

Педагогічна практика проводиться у ЗОШ, гімназіях та ліцеях міста. Вимогою до баз практики є наявність відповідного рівня навчального закладу. Перевага надається закладам з наявністю у штаті досвідченого педагогічного складу, наявністю відповідного методичного та технічного забезпечення навчального процесу.

Коректорська та редакторська практики проводяться у провідних видавництвах та засобах масової інформації. Перевага надається базам відповідного рівня, тобто таким, де студенти мають можливість опанувати новітні технології у сфері видавничої справи, де пропонуються тренінги та майстер-класи з удосконаленням навичок та вмінь з коректури та редагування.

Освітня програма має такі характеристики:

 • інтенсивне навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу: дискусії, ділові ігри, мініігри, обмін досвідом);
 • практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи з практики);
 • використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів з використанням електронних підручників та порадників, використання мультимедійних технологій).

Під час навчання здобувачі набувають таких фахових компетенцій:

 • здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні;
 • здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов, що вивчаються;
 • здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди російської мови, описувати соціолінгвальну ситуацію;
 • здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку літератури (від давнини до ХХІ століття), еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури;
 • здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя;
 • здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту;
 • усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами;
 • здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів;
 • здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення; • здатність володіти сучасними методами викладання в середній школі;
 • здатність здійснювати коректуру та редагування текстів різних типів;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й уміння в організації видавничої діяльності.

Викладання здійснюється з використанням сучасних комп’ютерних технологій, засобів мультимедійного і професійного навчання, необхідних для всебічного опанування прикладними аспектами професії. Викладачі і студенти мають доступ до університетської та інших науково-інформаційних баз, зокрема періодичних видань «Scopus». Навчання проводиться на основі відповідних навчально-методичних програм із використанням вітчизняного й закордонного досвіду.

Перспективи працевлаштування

Випускники спеціальності «Слов’янська філологія, літературне редагування і створення контенту» можуть працювати в різних галузях, пов’язаних з мовою, літературою та контентом:

 • редактори та коректори у видавництвах, рекламних агентствах, медіакомпаніях;
 • контент-менеджери, які створюють та редагують контент для різних сайтів та блогів;
 • копірайтери, які пишуть рекламні тексти, статті, описи товарів та послуг;
 • перекладачі на підприємствах та установах;
 • контент-мекери газет, журналів та інтернет-видань;
 • експерти з культури та мистецтва, які досліджують творчість письменників, поетів та інших авторів, вивчають літературні течії та історію мистецтва;
 • експерти з міжкультурної комунікації, які допомагають розв’язувати проблеми, пов’язані з різницею між культурами та мовами в бізнесі та дипломатії;
 • експерти з інтернет-маркетингу, які створюють та редагують вебконтент.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
  Я маю
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.4
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Фахове випробування
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
  Я маю
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.4
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Фахове випробування
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра