Опис програми

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані теоретичні та практичні задачі у галузі біології, як у професійній діяльності, так і у подальшому навчанні.

Програма орієнтована на здобуття студентами знань та умінь з широкого кола біологічних (біохімія, генетика, мікробіологія, фізіологія, молекулярна біологія, ботаніка, зоологія, мікологія, імунологія тощо) та багатьох інших дисциплін (хімія, фізика, математика, інформатика, іноземна та латинська мова тощо), які нададуть їм можливість при подальшому працевлаштуванні самостійно виконувати професійні завдання у галузі біології. Програма готує студентів із зацікавленістю до певних областей біології до засвоєння спеціалізованих програм наступного рівня освіти.

Програма виконується в активному дослідницькому середовищі, передбачає навчальну та виробничу практики, виконання курсових робіт та експериментального дослідження за тематикою спеціалізації у рамках бакалаврської кваліфікаційної роботи. Програма містить фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни, що мають інтегративний характер і поєднують теоретичну і практичну підготовку, а також дисципліни психолого-педагогічної підготовки та педагогічну практику.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності у галузі біології, сільського господарства, медицини, біотехнології, охорони природи та раціонального природокористування, обіймаючи посади асистента біолога, лаборанта (біологічні дослідження), техніка-лаборанта, техніка-еколога, а також у галузі освіти як учитель середньої школі.

Випускник програми має базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук; вміє застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та інших наук для вирішення завдань сучасної біології; здатний здійснювати збір і аналіз біологічних даних у польових і лабораторних умовах; застосовувати методи ідентифікації, аналізу та культивування біологічних об’єктів; використовувати бази даних біологічної інформації та комп’ютерні програми для їх аналізу; оцінювати вплив господарської діяльності на навколишнє середовище та здоров’я людини; обґрунтовувати і застосовувати заходи із раціонального природокористування та збереження біорізноманіття; застосовувати основи педагогіки та психології в навчальному процесі в загальноосвітній школі.

Освітній процес реалізується як студентоцентроване і проблемно-орієнтоване навчання з елементами ініціативного самонавчання та акцентом на саморозвиток особистості.

Лекційні заняття мають проблемний характер і базуються на сучасних наукових методах пізнання. Лабораторні та практичні заняття проводяться в малих групах, передбачають використання методів експериментальних наукових досліджень, обробки експериментальних даних, інформаційних та комунікаційних технологій. Підсумкова атестація студентів здійснюється на підставі публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра. По завершенню програми випускнику присвоюється кваліфікація «бакалавр біології».

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program, тощо).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
    Я маю
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1