Опис програми

Програма спрямована на формування у майбутніх фахівців з міжнародного менеджменту і бізнес-комунікацій системного розуміння особливостей діяльності підприємств і організацій в умовах сучасного глобального ринку, що характеризуються різноманітністю культурних цінностей та практик ведення бізнесу.

Програма орієнтована на підготовку висококваліфікованого спеціаліста у сфері міжнародного менеджменту та бізнес-комунікацій, що володіє практичними навичками міжкультурного бізнес-спілкування, здатного приймати ефективні бізнес-рішення на основі результатів аналізу тенденцій та специфічних особливостей національного та міжнародного середовища.

Програма передбачає поглиблене вивчення іноземної мови за фахом, опанування навичок створення та ефективного управління конкурентоздатними національними та міжнародними підприємствами і організаціями у глобальному сучасному середовищі, проходження виробничої практики на підприємствах та організаціях, що працюють на міжнародних ринках.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти або працювати в зовнішньоекономічних підрозділах підприємств, страхових компаній, інвестиційних фондів, органів державної влади, підприємствах та установах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, міжнародних організаціях.

Фахові компетентності освітньої програми містять здатність аналізувати моделі розвитку національних економік та визначати їхню роль у сучасній світогосподарській системі; розуміння економічних основ функціонування організації, визначення потреб та напрямів раціонального використання ресурсів організації; здатність аналізувати та оцінювати результати діяльності, економічний потенціал та динаміку розвитку організації, вміння обґрунтувати управлінські рішення, здійснювати ефективний контроль за їхнім виконанням; уміння аналізувати та управляти конкурентоспроможністю продукції, підприємства, організації, установи з урахуванням ризиків та перспектив інноваційної й інвестиційної діяльності; розуміння функціонування та використання сучасних інформаційних систем підтримки управлінських рішень та розроблення рекомендацій щодо підвищення їхньої ефективності; опанування навичок підтримки сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, налагоджування ефективної взаємодії в команді, створення сприятливих умов для навчання та саморозвитку персоналу організації; здійснення ефективних комунікацій із зовнішнім середовищем, дотримання етики ділового спілкування, позитивного ставлення до різноманіття культур.

У ході освітнього процесу реалізується, зокрема, орієнтація на студентоцентроване навчання, застосування методів організації та здійснення, стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

Студенти в ході навчання мають змогу проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Global UGRAD, Cambridge-Ukraine Studentships тощо).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1