Опис програми

Мета програми — забезпечити підготовку фахівців високого рівня, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також у процесі досліджень та/або здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Структура освітньо-професійної програми передбачає оволодіння знаннями щодо бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю й аналізу діяльності суб’єктів господарювання; навичками ведення бухгалтерського обліку в умовах застосування різних форм обліку й інформаційних систем; використання сучасних методів контролю; складання всіх видів звітності (фінансової, податкової, управлінської); проведення аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання.
Програма спрямована на отримання студентами поглиблених знань з обліку, оподаткування, аналізу, контролю та аудиту відповідно до міжнародних стандартів, набуття навичок здійснення наукових досліджень з актуальних проблем у зазначеній сфері.
Також студенти мають можливість взяти участь у програмі подвійних дипломів у межах наявних угод про співпрацю з провідними закордонними ЗВО, стажуватися на підприємствах, організаціях та ЗВО за кордоном.
Програму акредитовано в міжнародній професійній організації із сертифікації бухгалтерів — Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), — що забезпечує право одночасної участі студентів у програмі «АССА ACCELERATE» із можливістю безкоштовного отримання перезаліків за 9 екзаменами (паперами) професійної схеми АССА, пільгових умов реєстрації та членства в АССА.
Особливістю програми є спрямування на глибоку спеціальну професійну підготовку сучасних бухгалтерів, аналітиків, фахівців у сферах різних галузей економіки, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасних змін ринкового середовища з огляду на сучасні вимоги до розв’язання практичних питань, формування фахівців із новими перспективними засадами мислення, здатних застосовувати наявні методи дослідження. Студенти мають можливість брати участь у короткострокових академічних стажуваннях за кордоном.
Фахові компетентності освітньої програми містять здатність формувати та використовувати облікову інформацію для ухвалення ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу; здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців відповідно до вимог менеджменту підприємства; здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків; здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для ухвалення ефективних управлінських рішень; здатність застосовувати методи й методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації; здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; здатність застосовувати отримані нові знання та інновації для розв’язання комплексних проблем у сфері обліку, аудиту та оподаткування, а також адаптувати їх до умов змінного середовища та вимог сталого розвитку.
У ході освітнього процесу реалізується студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, комбінація лекцій, практичних занять, розв’язування ситуаційних проблем, тренінгів, кейсів тощо, виконання проєктів, дослідницьких наукових робіт. Підходи та технології навчання: диференційований підхід, особистісно орієнтований підхід (сприятливе освітнє середовище, мотивація до навчання, вибір змісту навчання, формування навичок самоконтролю, досягнення успіху в самореалізації тощо), інформаційні, імітаційні, дослідницькі технології, дистанційні технології на платформах «MOODLE».
За період навчання студенти, крім диплома державного зразка, мають можливість отримати міжнародні сертифікати «АССА», «M. E. Doc», «Іs-pro», «Cambridge ESOL» та пройти практику в навчально-тренувальних фірмах й закордонних компаніях на реальних програмних обліково-аналітичних комплексах, що значно підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці.
Після завершення програми випускник може продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, набути додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти. Випускники програми можуть бути працевлаштовані в установах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності на таких посадах: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, провідний бухгалтер, бухгалтер І категорії, бухгалтер ІІ категорії, аудитор, асистент аудитора, провідний бухгалтер-ревізор, бухгалтер-ревізор І категорії, бухгалтер-ревізор ІІ категорії, науковий співробітник (інформаційний аналітик), бухгалтер-аналітик, аналітик консолідованої інформації, науковий співробітник (інформаційний аналітик), науковий співробітник (аудит), науковий співробітник (бухгалтерський облік), керівник фінансового чи економічного підрозділу, інспектор фіскальної служби, консультант з податків і зборів, податковий ревізор-інспектор тощо.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з обліку і оподаткування (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з обліку і оподаткування (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з обліку і оподаткування (письмово)