Опис програми

Метою програми є підготовка фахівців, які на базі глибинних теоретичних знань, практичних умінь та навичок здатні розв’язувати комплексні проблеми в галузі прикладної фізики та наноматеріалів, здійснювати в цій галузі дослідницько-інноваційну діяльність.

Програма орієнтована на осіб, що мають повну вищу освіту згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальностями «Прикладна фізика та наноматеріали», «Фізика та астрономія», «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Прикладна механіка», «Матеріалознавство», «Металургія», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Атомна енергетика», «Мікро- та наносистемна техніка», «Телекомунікації та радіотехніка», «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», «Біологія», «Хімія», «Біомедична інженерія», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Особливістю програми є 4-річний термін науково-освітньої підготовки, з яких 2 роки (4 семестри) — це освітня складова обсягом 40 кредитів ЄКТС та наукова підготовка, яка триває усі 4 роки.

Освітня складова програми підготовки доктора філософії передбачає такі цикли підготовки: гуманітарна та соціально-економічна підготовка, фундаментальна підготовка, професійна та практична підготовка, вибіркові дисципліни.

Наукова складова програми передбачає затвердження теми дослідження та наукового керівника (керівників) аспіранта, складання індивідуального плану наукової роботи аспіранта, проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників, оприлюднення результатів дослідження у вигляді наукових статей, доповідей та презентацій, оформлення результатів дослідження у вигляді дисертації, яка повинна бути самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях.

Перелік тем дисертаційних робіт і вимоги до їх написання та оформлення розробляє атестаційна комісія, їх розглядають Учені ради факультетів та затверджує Вчена рада університету. Наукову складову освітньо-наукової програми оформляють на весь термін навчання у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта, який є невід’ємною частиною навчального плану, відповідно до обраної теми наукового дослідження за спеціальністю.

Випускники набувають здатність розв’язувати комплексні задачі та проблеми в галузі прикладної фізики та наноматеріалів, здійснювати в цій галузі дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке осмислення наявних знань, створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, практичне впровадження здобутих результатів.

Фаховими компетентностями освітньої програми насамперед є поглиблені систематичні знання в галузі прикладної фізики та наноматеріалів, навички ефективного виконання науково-дослідних проектів та робіт, здатність засвоювати та об’єктивно оцінювати наукові результати, вміння використовувати здобуті знання й навички для розроблення та забезпечення працездатності сучасних систем у різноманітних конкретних сферах прикладної фізики та фізики наноматеріалів.

Викладання навчальних дисциплін здійснюють протягом перших двох років навчання, воно складається з циклу загальної підготовки (1 та 2 семестр), циклу професійної підготовки (2 та 3 семестр) та циклу професійної підготовки (за спеціалізаціями) (3 та 4 семестр). Цикли професійної підготовки викладають у вигляді лекцій та семінарів провідні науковці, які безпосередньо беруть участь у наукових дослідженнях, мають низку публікацій та високий індекс Гірша.

Аспірантам, здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми доктора філософії «Прикладна фізика та наноматеріали» відкрита можливість відвідувати будь-які країни світу і брати участь у міжнародних конференціях та наукових школах, проводити свої власні дослідження в провідних світових установах за підтримки програми FuseNet, що забезпечує освіту в галузі фізики плазми та керованого термоядерного синтезу, та EUROFUSION (дослідження та освіта в галузі фізики плазми та керованого термоядерного синтезу). Кращі аспіранти проходять стажування у відомих закордонних наукових центрах: “CERN” (Швейцарія), “DESY” (Німеччина), “Max-Planck-Institute-fur-Plasmaphysik” (Німеччина) та в інших університетах й інститутах світу.

Освітньо-наукова програма

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом магістра
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
    Я маю
Диплом магістра
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника