Опис програми

Мета освітньої програми — забезпечення теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які набувають базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної освіти (за предметною спеціальністю «Географія»), здатності до виробничої та педагогічної діяльності в умовах закладів загальної середньої та спеціалізованої освіти.

Навчання за програмою спрямоване на підготовку фахівців, які володіють комплексом загальних і фахових компетентностей, необхідних для виконання професійних завдань у галузі географічної освіти, педагогіки та методики навчання географії. Професійні акценти — вчитель, адаптований до умов сучасних загальноосвітніх закладів.

Програма є комбінованою (академічно-прикладною), передбачає посилену практичну географічну, економічну та краєзнавчу підготовку.

Після завершення програми випускники мають право продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, підвищувати професійний рівень і набувати часткові кваліфікації за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти. Можуть працювати за видами професійної діяльності у галузі середньої освіти, обіймаючи посади вчителя географії загальноосвітнього та спеціального навчально-виховного закладу, організатора позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми.

Випускники програми володіють такими фаховими компетентностями як здатність проєктувати й організувати освітній процес, підбирати та реалізовувати форми, методи та засоби навчання, що спрямовані на розвиток здібностей учнів і враховують психолого-педагогічні характеристики класу; здатність формувати ключові та предметні компетентності учнів основної школи та реалізувати наскрізні змістові лінії засобами навчання; здатність розробляти та використовувати в освітньому процесі сучасні інформаційно-комунікативні технології; здатність застосовувати базові знання з природничих і суспільних наук у навчанні та професійній діяльності при вивченні Землі (світу), геосфер, материків та океанів, України, природних і суспільних територіальних комплексів; здатність розуміти та пояснювати особливості природних компонентів і об’єктів у сферах географічної оболонки, взаємозв’язки в ландшафтах; здатність пояснювати закономірності територіальної організації суспільного виробництва, просторових процесів і форм організації життя людей у світі, регіонах, країнах; здатність реалізовувати краєзнавчий підхід на уроках географії, у позакласній і позашкільній роботі з учнівською молоддю; здатність застосовувати набуті географічні та психолого-педагогічні компетентності, знання сучасних методик і освітніх технологій для формування в учнів загальних і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків географії відповідно до вимог державного стандарту.

У ході освітнього процесу реалізуються компетентнісний, студентоцентрований, проблемно орієнтований підходи до навчання. Головні методи навчання — проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. Викладання та навчання проводиться у формі лекцій, серед них інтерактивні та мультимедійні лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, курсове дослідження, виробнича педагогічна практика. Застосовуються такі технології навчання: проєктна, навчально-ігрова, графічного навчального моделювання та інтерактивно-комунікативна. Набуття загальних і фахових компетентностей забезпечено комплексним поєднанням обов’язкових дисциплін та спеціальних (фахових) курсів, навчальних, педагогічних, переддипломної практик та кваліфікаційної роботи бакалавра. По завершенню програми випускнику присвоюється кваліфікація бакалавра середньої освіти (Географія) за спеціалізацією «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота», вчитель географії.

За освітньою програмою можлива індивідуальна національна та міжнародна академічна мобільність за бажанням студента. Вона здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна й академічними установами та закладами вищої освіти України, навчальними закладами країн-партнерів, в т. ч. у рамках проєктів Erasmus+, DAAD, Fulbright Graduate Student Program.