Опис програми

Мета освітньої програми — забезпечення теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної освіти (за предметною спеціалізацією «Географія»), здатності до виробничої і педагогічної діяльності в умовах загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які володіють комплексом загальних та фахових компетентностей, необхідних для виконання професійних завдань у галузі географічної освіти, педагогіки та методики викладання географії. Професійні акценти — вчитель, адаптований до умов сучасних загальноосвітніх закладів.

Програма є комбінованою (академічно-прикладною), передбачає посилену практичну економічну та краєзнавчу підготовку.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності у галузі середньої освіти, обіймаючи посади вчителя географії загальноосвітнього і спеціального навчально-виховного закладу, організатора позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми.

У процесі підготовки здобувачі вищої освіти одержують знання сучасних методик і освітніх технологій для формування в учнів компетентностей з географії та економіки; здатність застосовувати географічні, економічні і психолого-педагогічні компетентності; здатність виконувати педагогічні дослідження, інтерпретувати їх результати, застосовувати їх у професійній діяльності; уміння використовувати географічні інформаційні технології для вирішення освітніх завдань у галузі географії, економіки, краєзнавчо-туристичної роботи; уміння вивчати психологічні особливості засвоєння учнями навчальної інформації з метою діагностики, прогнозу ефективності та корекції освітньо-виховного процесу у середній школі; здатність реалізовувати краєзнавчий підхід на уроках географії, у позакласній та позашкільній діяльності.

У ході освітнього процесу реалізуються компетентнісний, студентоцентрований, проблемно-орієнтований підходи до навчання. Головні методи навчання — проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. Викладання та навчання проводиться у формі лекцій, зокрема інтерактивних та мультимедійних лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, курсового дослі-дження, виробничої педагогічної практики. Застосовуються проектна, навчально-ігрова, графічного навчального моделювання та інтерактивно-комунікативна технології навчання. Набуття загальних та фахових компетентностей забезпечено комплексним поєднанням нормативних дисциплін та спеціальних (фахових) курсів, навчальних, педагогічних, краєзнавчо-туристичної практик та дипломної ро-боти бакалавра. По завершенню програми випускнику присвоюється кваліфікація «бакалавр середньої освіти (Географія). Вчитель географії».

Здобувачі вищої освіти у процесі навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну.

Передумови для вступу
    Я маю
Географія
Мінімальний бал 100
x0.5
Іноземна мова або Математика
Мінімальний бал 100
x0.2
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен з географії (співбесіда)
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування
    Я маю
Географія
Мінімальний бал 100
x0.5
Іноземна мова або Математика
Мінімальний бал 100
x0.2
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування