Опис програми

Мета програми — забезпечення теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної географічної науки, здатності до виробничої діяльності в установах професійного, наукового та технічного профілю.

Програма є освітньо-професійною, прикладною, забезпечує опановування комплексом загальних та фахових компетентностей, необхідних фахівцям для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної географічної науки та регіоналістики.

Програма передбачає посилену практичну підготовку, зокрема проведення навчальної, професійно орієнтованої, виробничої практик, що забезпечує опановування сучасними методами та технологіями регіональних досліджень.

Після завершення програми випускники можуть залучатись до професійної, наукової та технічної діяльності, обіймаючи посади географа, географа-економіста, фахівця з міського та районного планування, фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, асистента географа. Можливе продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, а також підвищення кваліфікації та отримання додаткової післядипломної освіти.

У процесі підготовки здобувачі вищої освіти набувають фахових компетентностей як-от: здатності до системного географічного мислення, здатності проводити географічний аналіз природних та суспільних об’єктів і процесів у різних просторово-часових масштабах, здатності використовувати теоретичні знання та практичні навички для моделювання різних аспектів територіальної організації життєдіяльності суспільства, картографічної компетентності, здатності використовувати географічні інформаційні технології для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі географії.

Провідні методи навчання — проблемний, частково-пошуковий та дослідницький. Викладання та навчання проводиться у формі лекцій, серед них інтерактивних та мультимедійних лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, виробничої практики. Атестація випускників освітньої програми проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи бакалавра та завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр географії; економічна, соціальна географія та регіональний розвиток. За програмою можлива індивідуальна національна та міжнародна академічна мобільність за бажанням студента. Кредити, отримані в інших ЗВО України, перезараховуються відповідно до довідки про академічну мобільність.

Здобувачі вищої освіти в процесі навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за програмами академічного обміну, зокрема Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program.

Перспективи працевлаштування

Випускники можуть обіймати посади географа, географа-економіста, фахівця з міського та районного планування, фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, асистента географа.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Географія
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Біологія, або Фізика, або Хмія
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
    Я маю
Географія
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Біологія, або Фізика, або Хмія
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту