Опис програми

Мета освітньої програми — забезпечення теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної географічної науки, здатності до виробничої діяльності в установах професійного, наукового та технічного профілю.

Програма забезпечує опанування комплексу загальних та фахових компетентностей, необхідних для фахівців для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі географії.

Програма комбінована (академічно-прикладна), посилена практична підготовка, що забезпечує опанування сучасних методів і технологій регіональних досліджень.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності в галузі географії, обіймати посади географа, географа-економіста, фахівця з міського та районного планування, фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, асистента географа.

У процесі підготовки здобувачі вищої освіти набувають таких фахових компетентностей, як здатність до системного географічного мислення, здатність проводити географічний аналіз природних та суспільних об’єктів і процесів у різних просторово-часових масштабах, здатність використовувати теоретичні знання та практичні навички для моделювання різних аспектів територіальної організації життєдіяльності суспільства, картографічна компетентність, здатність використовувати географічні інформаційні технології для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі географії.

Основними підходами до навчання є компетентнісний, студентоцентрований, проблемно-орієнтований. Провідні методи навчання — проблемний, частково-пошуковий та дослідницький. Викладання та навчання проводиться у формі лекцій, серед них інтерактивних та мультимедійних лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, курсового дослідження, виробничої практики.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну.

Передумови для вступу
    Я маю
Географія
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Математика або Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен з географії (співбесіда)
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування
    Я маю
Географія
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Математика або Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування