Опис програми

Мета освітньої програми — забезпечення теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів у галузі географії туристсько-рекреаційного спрямування, здатності до виробничої діяльності за фахом.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які володіють комплексом загальних та фахових компетентностей, необхідних для виконання професійних завдань у галузі географії рекреації та туризму, фахівців з креативним і критичним мисленням, адаптованих до сучасних умов ведення туристсько-рекреаційної діяльності.

Програма є комбінованою (академічно-прикладною), передбачає міждисциплінарну і багатопрофільну підготовку фахівців. Посилена практична підготовка, володіння сучасними інформаційними технологіями.

Після завершення програми випускник може працювати за видами професійної діяльності в галузі географії та туризму, обіймаючи посади географа, географа-економіста, фахівця з рекреації, агента з організації туризму, інспектора з туризму, туризмознавця, асистента географа. Можливе продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі вищої освіти, подальше підвищення кваліфікації за фахом.

Випускник програми володіє такими компетентностями як: здатністю до системного географічного мислення; здатністю проводити географічний аналіз об’єктів і процесів у сфері рекреації та туризму у різних просторово-часових масштабах; здатністю здійснювати моделювання територіальної організації туристсько-рекреаційних систем; картографічною компетентністю; здатністю використовувати географічні інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі географії рекреації та туризму.

Головні методи навчання — проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. Використовуються активні (проблемні, інтерактивні, проєктні, інформаційно-комп’ютерні, саморозвивальні) та пасивні (пояснювально-ілюстративні) технології та методи навчання. Набуття загальних та фахових компетентностей забезпечено комплексним поєднанням нормативних дисциплін та спеціальних (фахових) курсів, навчальних, виробничої краєзнавчо-туристичної практик та кваліфікаційної роботи бакалавра. По завершенню програми випускнику присвоюється кваліфікація бакалавр географії; географії рекреації та туризму.

За програмою можлива індивідуальна національна та міжнародна академічна мобільність за бажанням студента. Кредити, отримані в інших ЗВО України, перезараховуються відповідно до довідки про академічну мобільність.

Здобувачі вищої освіти в процесі навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за програмами академічного обміну, зокрема Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program.

Перспективи працевлаштування

Випускники можуть обіймати посади географа, географа-економіста, фахівця з рекреації, агента з організації туризму, інспектора з туризму, туризмознавця, асистента географа.

Освітньо-професійна програма