Опис програми

Мета освітньої програми — забезпечення теоретичної та практичної підго-товки висококваліфікованих кадрів у галузі географії туристсько-рекреаційного спрямування, здатності до виробничої діяльності за фахом.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які володіють комплексом загальних та фахових компетентностей, необхідних для виконання професійних завдань у галузі географії рекреації та туризму, фахівців з креативним і критичним мисленням, адаптованих до сучасних умов ведення туристсько-рекреаційної діяльності.

Програма є комбінованою (академічно-прикладною), передбачає міждисциплінарну і багатопрофільну підготовку фахівців. Посилена практична підготовка, володіння сучасними інформаційними технологіями.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання у ма-гістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності у галузі географії та туризму, обіймаючи посади географа, географа-економіста, фахівця з рекреації, агента з організації туризму, інспектора з туризму, туризмознавця, асистента географа.

Випускник програми володіє такими компетентностями як здатність до системного географічного мислення; здатність проводити географічний аналіз об’єктів і процесів у сфері рекреації та туризму у різних просторово-часових масштабах; здатність здійснювати моделювання територіальної організації туристсько-рекреаційних систем; картографічна компетентність; здатність використовувати географічні інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі географії рекреації та туризму.

У ході освітнього процесу реалізуються компетентнісний, студентоцентрований, проблемно-орієнтований підходи до навчання. Головні методи навчання — проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. Використовуються активні (проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні, саморозвиваючі) та пасивні (пояснювально-ілюстративні) технології та методи навчання. Набуття загальних і фахових компетентностей забезпечено комплексним поєднанням нормативних дисциплін та спеціальних (фахових) курсів, навчальних, виробничої краєзнавчо-туристичної практик та дипломної роботи бакалавра. По завершенню програми випускнику присвоюється кваліфікація бакалавр географії; географії рекреації та туризму.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну.

Передумови для вступу
    Я маю
Географія
Мінімальний бал 100
x0.5
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Іноземна мова або Математика
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування
    Я маю
Географія
Мінімальний бал 100
x0.5
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Іноземна мова або Математика
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування