Опис програми

Метою програми є підготовка випускника до професійної діяльності в різних галузях науки, техніки та виробництва, що потребують глибоких знань з математики та володіння сучасними інформаційними технологіями.

У процесі навчання увага приділяється як фундаментальній математичній підготовці, так і вмінню будувати та аналізувати математичні моделі різноманітних процесів та явищ, застосовувати математичний апарат для розв’язання задач оптимізації та прийняття рішень, для статистичної обробки й аналізу даних, навичкам створення прикладних програм та проведення комп’ютерних експериментів. Основними підходами до навчання є компетентнісний, студентсько-центрований та проблемно-орієнтований. Програма передбачає підготовку і захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Студентам пропонуються різноманітні курси за вибором, серед яких є курси з аналізу і обробки даних, математичного і комп’ютерного моделювання, сучасних мов програмування, інформаційних технологій, оптимального керування, біомеханіки і біоматематики тощо.

За умови успішного засвоєння програми студенти навчаться вибирати адекватний математичний апарат, використовувати теоретичні поняття та факти для побудови математичної моделі конкретного процесу або об’єкта; формулювати та доводити нові теоретичні твердження, отримувати висновки, встановлювати правильність та коректність міркувань; застосовувати адекватні методи створення та верифікації прикладних програм, вибирати відповідні мови програмування і пакети програм для розроблення програмного забезпечення; досліджувати межі застосування отриманих результатів.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності у сфері наукових досліджень, комп’ютерного програмування та оброблення даних, обіймаючи посади техніка-програміста, фахівця з інформаційних технологій, фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення, стажиста-дослідника, асистента математика.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD тощо).

Освітньо-професійна програма