Опис програми

Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних виконувати проєкти в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проєктуванні, розробленні та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розроблення, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й оброблення даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Основні компетентності, яких набувають випускники-бакалаври, передбачають здатність до розроблення та дослідження математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук; здатність до побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проєктування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем; здатність до застосовування теоретичних та практичних основ методології та технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, до проведення обчислювальних експериментів з обробленням й аналізом результатів; здатність до створення багаторівневої обчислювальної моделі, зокрема бази даних, знань і сховища даних, а також розподілену обробку великих наборів даних; здатність до інтелектуального аналізу даних, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів в процесі розв’язування прикладних задач.

Студенти навчаються ефективно використовувати сучасний математичний апарат в професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі аналізу, синтезу та проєктування інформаційних систем за галузями; використовувати формальні моделі алгоритмів та обчислюваних функцій, проєктувати, розробляти та аналізувати алгоритми, оцінювати їх ефективність та складність; проєктувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування; реалізовувати обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень.

Програма закінчується захистом кваліфікаційної дипломної роботи.

Зі студентами працює потужна та високопрофесійна команда викладачів. Постійно підтримуються зв’язки із представниками індустрії (роботодавцями), освітні програми, навчальні плани і робочі програми дисциплін щорічно оновлюються згідно з вимогами сучасного ринку праці в галузі інформаційних технологій.

Працевлаштування випускників не є проблемою, навпаки, вони користуються великим попитом в компаніях з розроблення програмного забезпечення як в Україні, так і за кордоном

Студенти беруть участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, в розв’язанні сучасних проблем в галузі ІТ. Під час навчання студенти мають можливість скористатися програмами академічної мобільності та провести семестр у закордонному університеті.

Освітньо-професійна програма