Опис програми

Метою програми є підготовка фахівця-бакалавра для здійснення науково-педагогічної, консультативно-методичної та практичної професійної діяльності у галузі політичних технологій.

Програма є освітньо-професійною та має як академічну, так і практичну орієнтацію. Вона охоплює значний обсяг прикладних дисциплін, передбачає виробничу практику у потенційних місцях працевлаштування.

Після завершення програми випускник може виконувати роботу за фахом у державних органах виконавчої та законодавчої влади, політичних партіях і громадських організаціях, органах місцевого та регіонального самоврядування, науково-дослідницьких й експертно-аналітичних центрах, а також вести викладацьку та іншу професійну діяльність згідно з чинним законодавством України.

У процесі підготовки студенти набувають фахові компетентності щодо розуміння загальної природи і значення політики як специфічного виду людської діяльності й особливої сфери пізнання, включаючи основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації; знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології; володіння базовим категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки; розуміння ключових принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів і процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн і регіонів; застосування ключових політологічних понять, теорій і методів щодо аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту; розуміння базових особливостей реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту функціонування та взаємодії; застосування сучасних політологічних теорій, концепцій і методів для професійної інтерпретації та змістовного аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні; конструювання дизайну, розробки програми та виконання політологічних досліджень з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу; професійно викладати соціально-політичні дисципліни на відповідному рівні освітньої кваліфікації; спроможності професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.

Навчання є студентоцентрованим, спирається на аудиторне навантаження та значний обсяг самостійної роботи студента. Передбачено роботу студентів над індивідуальними проєктами.

Перспективи працевлаштування

Робота за фахом: організатори діловодства (державні установи); лаборанти й техніки в інших сферах наукових досліджень; помічники керівників; помічники керівників підприємств, установ та організацій; помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів; працівники, що надають інші послуги юридичним та фізичним особам; організатор із персоналу; оргсекретар (асоціації, спілки, федерації); секретар адміністративний; секретар виконкому; секретар комітету (організації, підприємства, установи); секретар органу самоорганізації населення; помічник керівника підприємства (установи, організації); асистент фахівця з міського та районного планування; асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки; аташе; віцеконсул; інструктор з організаційно-масової роботи; організатор громадських заходів; секретар центрального органу виконавчої влади; фахівець із організації інформаційної безпеки; інженер-інспектор (органи державної влади); лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1