Опис програми

Програма надає систему фундаментальних соціологічних знань і практичних умінь та навичок у сфері соціологічних і маркетингових досліджень, зокрема досліджень соціально-політичного спрямування. Програма містить всі елементи класичної соціологічної освіти з одночасним поглибленням практично-дослідницького компонента, дозволяє виробити розуміння соціальних і соціально-політичних явищ і відносин, сформувати здатність до експертного аналізу соціальних і соціально-політичних процесів і фахового вирішення широкого спектру суспільних проблем, від міжособистісних до міждержавних.

Програма поєднує три умовні напрямки, що спираються на соціологічний фундамент: по-перше, пізнання соціальної дійсності та керівний вплив на суспільні процеси; по-друге, соціологічний аналіз політичних систем і регулювання суспільно-політичної взаємодії; по-третє, маркетингові дослідження як власне економічної сфери, так і інших напрямків соціального життя, зокрема політико-управлінської сфери.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців високого професійного рівня, які здатні вільно поєднувати фундаментальні знання із практичними навичками задля вирішення конкретних завдань різного рівня й масштабу, користуючись широким спектром соціологічних теорій і методів, та які мають усі необхідні ресурси й компентенції для подальшої фахової самоосвіти.

Програмою передбачено використання в навчальному процесі активних методів навчання (аналіз кейсів, групове проєктування, розроблення дослідницьких програм і грантових запитів, організація та здійснення політмаркетингової підтримки тощо), проходження практики на базі як державних, так і громадських і комерційних організацій та установ.

Отримання завершеної освіти за програмою передбачає формування можливостей як повноцінного вибору одного з напрямків, що вказані у п. 2, як професійної діяльності, так і комплексного використання набутих знань у роботі або для продовження поглибленого навчання за міждисциплінарними магістерськими програмами.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі вітчизняних або зарубіжних університетів, а також працювати за фахом у дослідницьких установах, аналітичних центрах, маркетингових службах, політичних організаціях, соціологічних і маркетингових підрозділах комерційних структур, закладах державного управління та сфері національної безпеки.

Випускник програми отримує компетенції, в межах яких він розуміє основи соціології та споріднених соціальних дисциплін; вміє використовувати науковий апарат для аналізу соціальних, політичних та ринкових процесів; знає методи збору, обробки й аналізу соціологічної інформації; здатен до критичного аналізу й експертної оцінки соціально-політичних і маркетингових проєктів; вміє формулювати й аргументувати гіпотези та висновки щодо закономірностей соціального життя, а також прогнозувати перебіг суспільних подій і розвиток соціальних процесів; розуміє принципи використання фундаментальних теорій для розробки засобів вирішення прикладних соціологічних і маркетингових завдань; володіє навичками застосування соціологічних і маркетингових методів дослідження; здатний надавати професійну, обґрунтовану та виважену оцінку соціально-політичним процесам тощо.

Під час освітнього процесу реалізується принцип студентоцентрованого навчання та академічної свободи, індивідуальний підхід, надається можливість гнучкого графіку навчання. Викладання та навчання мають практикозорієнтований характер і формують не тільки компетенції, необхідні для самостійної навчальної та дослідницької роботи й розв’язання прикладних завдань, але й уміння автономно створювати пізнавальні засоби й комбінувати інструменти розробки технологій впливу на соціальну дійсність.

Освітня програма передбачає можливість включеного навчання протягом семестру в інших навчальних закладах України. Передбачена також можливість укладання угод із закордонними закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Перспективи працевлаштування

Основна сфера зайнятості відповідає кодам 263, 243 та 242 ISCO-08 Міжнародного стандарту класифікації зайнятості Міжнародної організації праці. Зокрема, це органи державного управління та місцевого самоврядування; управління праці та соціального захисту населення; недержавні організації (благодійні установи, громадські організації); соціальні служби із роботи з різними групами населення; центри зайнятості, біржі праці; центри вивчення громадської думки, науково-дослідні установи з вивчення соціальних проблем; кадрові, консалтингові служби, служби із роботи з персоналом тощо.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
x0.1
Фаховий екзамен «Основи соціології» (письмово)
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
Фахове випробування
x0.1
    Я маю
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
x0.1
Фаховий екзамен «Основи соціології» (письмово)
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
Фахове випробування
x0.1