Опис програми

Програма надає систему фундаментальних соціологічних знань і практичних умінь та навичок у сфері соціологічних і маркетингових досліджень, зокрема досліджень соціально-політичного спрямування. Програма містить всі елементи класичної соціологічної освіти з одночасним поглибленням практично-дослідницького компонента, дозволяє виробити розуміння соціальних і соціально-політичних явищ і відносин, сформувати здатність до експертного аналізу соціальних і соціально-політичних процесів і фахового вирішення широкого спектру суспільних проблем, від міжособистісних до міждержавних.

Програма поєднує три умовні напрямки, що спираються на соціологічний фундамент: по-перше, пізнання соціальної дійсності та керівний вплив на суспільні процеси; по-друге, соціологічний аналіз політичних систем і регулювання суспільно-політичної взаємодії; по-третє, маркетингові дослідження як власне економічної сфери, так і інших напрямків соціального життя, зокрема політико-управлінської сфери.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців високого професійного рівня, які здатні вільно поєднувати фундаментальні знання із практичними навичками задля вирішення конкретних завдань різного рівня й масштабу, користуючись широким спектром соціологічних теорій і методів, та які мають усі необхідні ресурси й компентенції для подальшої фахової самоосвіти.

Програмою передбачено використання в навчальному процесі активних методів навчання (аналіз кейсів, групове проєктування, розроблення дослідницьких програм і грантових запитів, організація та здійснення політмаркетингової підтримки тощо), проходження практики на базі як державних, так і громадських і комерційних організацій та установ.

Отримання завершеної освіти за програмою передбачає формування можливостей як повноцінного вибору одного з напрямків, що вказані у п. 2, як професійної діяльності, так і комплексного використання набутих знань у роботі або для продовження поглибленого навчання за міждисциплінарними магістерськими програмами.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі вітчизняних або зарубіжних університетів, а також працювати за фахом у дослідницьких установах, аналітичних центрах, маркетингових службах, політичних організаціях, соціологічних і маркетингових підрозділах комерційних структур, закладах державного управління та сфері національної безпеки.

Випускник програми отримує компетенції, в межах яких він розуміє основи соціології та споріднених соціальних дисциплін; вміє використовувати науковий апарат для аналізу соціальних, політичних та ринкових процесів; знає методи збору, обробки й аналізу соціологічної інформації; здатен до критичного аналізу й експертної оцінки соціально-політичних і маркетингових проєктів; вміє формулювати й аргументувати гіпотези та висновки щодо закономірностей соціального життя, а також прогнозувати перебіг суспільних подій і розвиток соціальних процесів; розуміє принципи використання фундаментальних теорій для розробки засобів вирішення прикладних соціологічних і маркетингових завдань; володіє навичками застосування соціологічних і маркетингових методів дослідження; здатний надавати професійну, обґрунтовану та виважену оцінку соціально-політичним процесам тощо.

Під час освітнього процесу реалізується принцип студентоцентрованого навчання та академічної свободи, індивідуальний підхід, надається можливість гнучкого графіку навчання. Викладання та навчання мають практикозорієнтований характер і формують не тільки компетенції, необхідні для самостійної навчальної та дослідницької роботи й розв’язання прикладних завдань, але й уміння автономно створювати пізнавальні засоби й комбінувати інструменти розробки технологій впливу на соціальну дійсність.

Освітня програма передбачає можливість включеного навчання протягом семестру в інших навчальних закладах України. Передбачена також можливість укладання угод із закордонними закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Перспективи працевлаштування

Основна сфера зайнятості відповідає кодам 263, 243 та 242 ISCO-08 Міжнародного стандарту класифікації зайнятості Міжнародної організації праці. Зокрема, це органи державного управління та місцевого самоврядування; управління праці та соціального захисту населення; недержавні організації (благодійні установи, громадські організації); соціальні служби із роботи з різними групами населення; центри зайнятості, біржі праці; центри вивчення громадської думки, науково-дослідні установи з вивчення соціальних проблем; кадрові, консалтингові служби, служби із роботи з персоналом тощо.

Освітньо-професійна програма