Опис програми

Програма допоможе отримати як фундаментальні, так і практично орієнтовані знання й вміння з соціальної роботи, сформувати здатність розв’язувати як проблеми соціальної сфери, так і конкретні проблеми особистості, сім’ї, групи або громади, які перебувають в складній ситуації і потребують фахової допомоги соціальних працівників.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які здатні на професійному рівні застосовувати на практиці здобуті загальнонаукові знання та знання за спеціальністю, вільно використовувати теорію, методи й технології соціальної роботи для надання кваліфікованої допомоги особам, групам людей, громадам та спрямовані на подальшу фахову самоосвіту.

Програма передбачає поєднання теоретичної та практичної складових, використання в навчальному процесі активних методів навчання (аналіз кейсів, розроблення соціальних проєктів), проведення виїзних занять і практики на базі державних і громадських організацій та установ, які здійснюють соціальну роботу.

Після закінчення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати за фахом у закладах (установах, організаціях) державного управління, соціального захисту, надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, культури, правоохоронній сфері та сфері національної безпеки.

Випускник програми розуміє сутність і значення соціальної роботи та основних її напрямів; знає нормативно-правову базу соціальної роботи та соціального забезпечення; знає та розуміє організацію та функціонування системи соціального захисту та соціальних служб; вміє співпрацювати в міжнародному середовищі та розпізнавати міжкультурні проблеми в професійній практиці; вміє оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси клієнтів; вміє розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх розв’язання; вміє розробляти й реалізувати соціальні проєкти та програми; вміє застосовувати методи менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу; вміє виявляти й залучати ресурси організацій-партнерів з соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності тощо.

Під час освітнього процесу реалізується принцип студентоцентрованого навчання та академічної свободи, індивідуальний підхід. Викладання та навчання мають практично орієнтований характер та здійснюються на основі ознайомлення із сучасними концепціями та практичними кейсами, комбінації лекцій та практичних занять, самостійної навчальної та дослідницької роботи, розв’язання прикладних завдань.

Освітня програма передбачає можливість включеного навчання протягом семестру в інших навчальних закладах України. Передбачена також можливість укладання угод із закордонними закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
x0.1
Фаховий екзамен «Основи соціальної роботи» (письмово)
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
Фахове випробування
x0.1
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
x0.1
Фаховий екзамен «Основи соціальної роботи» (письмово)
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
Фахове випробування
x0.1