Опис програми

Програма допоможе отримати як фундаментальні, так і практично орієнтовані знання і вміння із соціальної роботи, сформувати здатність вирішувати проблеми соціальної сфери, а також конкретні негаразди особистості, сім’ї, групи або громади, що перебувають у складній ситуації та потребують фахової допомоги соціальних працівників.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які здатні на професійному рівні практично застосовувати здобуті загальнонаукові та спеціальні знання, вільно використовувати теорію, методи й технології соціальної роботи з метою надання кваліфікованої допомоги особам, групам людей, громадам, та які зорієнтовані на подальшу фахову самоосвіту.

Програма передбачає поєднання теоретичної та практичної складових, використання в навчальному процесі активних методів навчання (аналіз кейсів, розроблення соціальних проєктів), проведення виїзних і практичних занять на базі державних і громадських організацій, установ, що здійснюють соціальну роботу.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати за фахом у закладах (установах, організаціях) державного управління, соціального захисту, надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, культури, у сфері правоохоронній та національної безпеки.

Випускник програми розуміє сутність і значення соціальної роботи та основних її напрямів; знає нормативно-правову базу соціальної роботи та соціального забезпечення; знає і розуміє організацію та функціонування системи соціального захисту та соціальних служб. Він уміє співпрацювати в міжнародному середовищі та розпізнавати міжкультурні проблеми в професійній практиці; оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси клієнтів; розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення; розробляти й реалізувати соціальні проєкти та програми; застосовувати методи менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу; виявляти й залучати ресурси організацій-партнерів із соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності тощо.

Під час освітнього процесу реалізується принцип студентоцентрованого навчання та академічної свободи, індивідуальний підхід. Викладання та навчання мають практично орієнтований характер та здійснюються на основі ознайомлення з сучасними концепціями та практичними кейсами, комбінації лекцій і практичних занять, самостійної навчальної та дослідницької роботи, розв’язання прикладних завдань.

Освітня програма передбачає можливість включеного навчання протягом семестру в інших навчальних закладах України. Можливе укладання угод із закордонними закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Перспективи працевлаштування

Робота за фахом: основна сфера зайнятості відповідає кодам 263, 243 та 242 ISCO-08 Міжнародного стандарту класифікації зайнятості Міжнародної організації праці. Зокрема, це органи державного управління та місцевого самоврядування; управління праці та соціального захисту населення; недержавні організації (благодійні установи, громадські організації); соціальні служби із роботи з різними групами населення; центри зайнятості, центри вивчення громадської думки, науково-дослідні установи з вивчення соціальних проблем; кадрові, консалтингові служби тощо.

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова або Математика
Мінімальний бал 110
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 110
x0.35
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен «Основи соціальної роботи» (письмово)
Фахове випробування
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра