Опис програми

Освітня програма орієнтована на засвоєння теоретичних знань і практичних навичок в області фізики відновлюваних джерел енергії, нетрадиційних методів виробництва і транспортування електричної енергії, перетворення корисних для людства видів енергії, розроблення енергоустановок, що використовують відновлювані джерела енергії, математичного та комп’ютерного моделювання процесів енергоперетворення, оброблення даних у нетрадиційній енергетиці.

Перевагою освітньої програми є її орієнтація саме на прикладні аспекти фізики в галузі нетрадиційної енергетики. Особлива увага приділяється поглибленому вивченню фізичних основ отримання та перетворення енергії з відновлюваних джерел у поєднанні з використанням сучасних комп’ютерних технологій для моделювання цих процесів, знання яких потребує ринок праці України у зв’язку з її приєднанням у 2017 році до Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA). Приєднання до IRENA, а також прийняття у 2017 році низки законів, спрямованих на розвиток альтернативної енергетики в Україні, відкриває шлях до залучення інвестицій та отримання дешевих кредитів для впровадження «зелених» проектів, а отже, і створення додаткових робочих місць, де випускники фізико-енергетичного факультету будуть конкурентоздатними.

Після проходження та засвоєння освітньої програми «Прикладна фізика нетрадиційної енергетики» випускники кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології отримують фундаментальні та прикладні знання в галузях нетрадиційних відновлюваних і невідновлюваних джерел енергії, матеріалознавства та технологій матеріалів у нетрадиційній енергетиці, фізичних основ водневої й сірководневої енергетики, кріоенергетики, біопаливних технологій в енергетиці, енергоресурсозберігаючих технологій, зокрема, вилучення з надкритичних флюїдних екстракцій комплексів металів та їхніх ізотопів, енергогенерувальних сірководневих комплексів Чорного моря, прикладних аспектів нанофізики та фізики конденсованого стану, термодинаміки енергетичних систем.

За бажанням випускники можуть продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Викладачами факультету забезпечується викладання таких дисциплін, пов’язаних з нетрадиційною енергетикою:

– сонячна енергетика та енергетика надр Землі;

– вітрова енергетика;

– воднева та сірководнева енергетика;

– мала розподілена енергетика;

– матеріали та технології сонячної енергетики;

– методи вироблення, акумулювання і транспортування отриманої з нетрадиційних джерел електричної енергії;

– новітня нетрадиційна енергетика та її потенціал;

– термоядерний та холодний синтез. Радіаційна безпека в нетрадиційній енергетиці;

– сірководневі технології та комплексне вилучення енергії чорноморського регіону;

– енергоефективні технології дегідратації та диспергування реологічних матеріалів;

– конструкційні матеріали нетрадиційної енергетики та технології їх створення;

– пристрої нетрадиційної енергетики та їх експлуатаційні характеристики;

– сучасний стан вуглець водневих технологій;

– нанофізика і фемтохімія в нетрадиційній енергетиці та ресурсоощадженні;

– сучасні проблеми гідродинамічної стійкості стратифікованих середовищ;

– методи оцінки потенціалу нетрадиційних енергоресурсів;

 – радіоекологія в нетрадиційній енергетиці.

Крім того, студентам викладається курс загальної та теоретичної фізики, вищої математики, курси комп’ютерної графіки, об`єктно-орієнтованого програмування, інтегрованих середовищ розроблення, основ обчислювальних процесів і алгоритмів у задачах фізики, основ програмувальної електроніки.

Студенти в ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну таких як Erasmus+, DAAD та інші.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
Фаховий екзамен з фізики (письмово)
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
Фахове випробування
x0.1