Опис програми

Освітня програма орієнтована на засвоєння теоретичних знань і практичних навичок в області фізики відновлюваних джерел енергії, нетрадиційних методів виробництва і транспортування електричної енергії, перетворення корисних для людства видів енергії, розроблення енергоустановок, що використовують відновлювані джерела енергії, математичного та комп’ютерного моделювання процесів енергоперетворення, оброблення даних у нетрадиційній енергетиці.

Перевагою освітньої програми є її орієнтація саме на прикладні аспекти фізики в галузі нетрадиційної енергетики. Особлива увага приділяється поглибленому вивченню фізичних основ отримання та перетворення енергії з відновлюваних джерел у поєднанні з використанням сучасних комп’ютерних технологій для моделювання цих процесів, знання яких потребує ринок праці України у зв’язку з її приєднанням у 2017 році до Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA). Приєднання до IRENA, а також прийняття у 2017 році низки законів, спрямованих на розвиток альтернативної енергетики в Україні, відкриває шлях до залучення інвестицій та отримання дешевих кредитів для впровадження «зелених» проектів, а отже, і створення додаткових робочих місць, де випускники фізико-енергетичного факультету будуть конкурентоздатними.

Після проходження та засвоєння освітньої програми «Прикладна фізика нетрадиційної енергетики» випускники кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології отримують фундаментальні та прикладні знання в галузях нетрадиційних відновлюваних і невідновлюваних джерел енергії, матеріалознавства та технологій матеріалів у нетрадиційній енергетиці, фізичних основ водневої й сірководневої енергетики, кріоенергетики, біопаливних технологій в енергетиці, енергоресурсозберігаючих технологій, зокрема, вилучення з надкритичних флюїдних екстракцій комплексів металів та їхніх ізотопів, енергогенерувальних сірководневих комплексів Чорного моря, прикладних аспектів нанофізики та фізики конденсованого стану, термодинаміки енергетичних систем.

За бажанням випускники можуть продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Викладачами факультету забезпечується викладання таких дисциплін, пов’язаних з нетрадиційною енергетикою:

– сонячна енергетика та енергетика надр Землі;

– вітрова енергетика;

– воднева та сірководнева енергетика;

– мала розподілена енергетика;

– матеріали та технології сонячної енергетики;

– методи вироблення, акумулювання і транспортування отриманої з нетрадиційних джерел електричної енергії;

– новітня нетрадиційна енергетика та її потенціал;

– термоядерний та холодний синтез. Радіаційна безпека в нетрадиційній енергетиці;

– сірководневі технології та комплексне вилучення енергії чорноморського регіону;

– енергоефективні технології дегідратації та диспергування реологічних матеріалів;

– конструкційні матеріали нетрадиційної енергетики та технології їх створення;

– пристрої нетрадиційної енергетики та їх експлуатаційні характеристики;

– сучасний стан вуглець водневих технологій;

– нанофізика і фемтохімія в нетрадиційній енергетиці та ресурсоощадженні;

– сучасні проблеми гідродинамічної стійкості стратифікованих середовищ;

– методи оцінки потенціалу нетрадиційних енергоресурсів;

 – радіоекологія в нетрадиційній енергетиці.

Крім того, студентам викладається курс загальної та теоретичної фізики, вищої математики, курси комп’ютерної графіки, об`єктно-орієнтованого програмування, інтегрованих середовищ розроблення, основ обчислювальних процесів і алгоритмів у задачах фізики, основ програмувальної електроніки.

Студенти в ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну таких як Erasmus+, DAAD та інші.

Освітньо-професійна програма