Опис програми

Програму спрямовано на засвоєння теоретичних знань та отримання практичних навичок, зокрема:

  • створення нових, удосконалення наявних методів аналізу, розрахунку й інтенсифікації тепломасообміну в одно- та багатофазних середовищах, у теплових і гідродинамічних процесах в установках для виробництва й використання теплової енергії, технологічних пристроях і апаратах;
  • дослідження конвективного теплообміну й течії в однофазних середовищах. Розроблення теоретичних і експериментальних методів розрахунку процесів перенесення теплоти з потоками рідини й газу в елементах енергетичних машин і технологічних пристроїв;
  • дослідження теплообміну й течії при кипінні, плавленні, кристалізації та конденсації. Аналіз структури двофазних потоків у трубах і каналах енергетичних і технологічних пристроїв, удосконалення методів розрахунку тепломасообмінних процесів у них. Розроблення та дослідження механізмів створення неізотермічних процесів у дисперсних газопотоках;
  • створення нових ефективних, удосконалення наявних теплотехнічних апаратів та установок, систем охолодження й теплового захисту елементів промислових енергетичних установок, тепломасообмінного обладнання;
  • розроблення наукових основ і технології раціонального використання вторинних енергоресурсів у системах виробництва й споживання теплової енергії, у промислових процесах і агрегатах;
  • розроблення і дослідження методів комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;
  • дослідження процесів нагріву матеріалів з урахуванням термічних напружень, хімічних і фазових перетворень.

Студенти отримують фундаментальні знання в галузі термодинаміки і молекулярної фізики, тепломасообміну, фізики низьких температур, математичного моделювання та ідентифікації теплових процесів, комп’ютерного моделювання процесів тепломасопереносу, енергозаощадження та енергоаудиту.

Особлива увага приділяється опануванню навичок роботи з готовими програмними комплексами, призначеними для проектування і моделювання, які широко використовуються в наукових організаціях та промислових підприємствах, знання яких має значний попит на ринку праці (AutoCad, SolidWorks, ANSYS, Fluent тощо).

На спецкурсах і при виконанні дипломних робіт студенти навчаються застосовувати здобуті теоретичні знання в галузі теплофізики, молекулярної фізики, математичного та комп’ютерного моделювання для розроблення і дослідження роботи об’єктів традиційної та нетрадиційної енергетики, зокрема теплообмінного обладнання, теплонасосних установок, сонячних колекторів, геотермальних установок, сховищ відпрацьованого ядерного палива, кріогенного устаткування.

Кафедра співпрацює з науковими організаціями. Має дві філії в інститутах Національної академії наук (Інститут проблем машинобудування, та Фізико-технічний інститут низьких температур), на базі яких студенти проходять практику та виконують дипломні роботи. Випускники можуть подовжити навчання в аспірантурі цих наукових установ.