Опис програми

Біомедичні нанотехнології — галузь сучасної науки і технологій, що базується на застосуванні нанотехнологій у біомедицині шляхом використання біонаноструктур у якості матриці для синтезу наноматеріалів та тканинної інженерії, як компонентів електронних пристроїв, наноконтейнерів для цілеспрямованої доставки фармакологічних агентів та нанороботів для тераностики різноманітних захворювань на молекулярному рівні.

Область професійної діяльності біомедичних нанотехнологів включає:

– нанобіосенсорику: розробка нових високочутливих екпрес-методів визначення різних молекул;

– матеріалознавство: дизайн та функціоналізація наночастинок, мікроскопія, томографія;

– тераностику: розробка систем спрямованої доставки лікарських засобів на основі нанорозмірних систем;

– молекулярну медицину: дослідження молекулярних основ різних захворювань, пошук ефективних методів їх діагностики та лікування;

– комп’ютерну біоінженерію: симуляція функціонування біологічних макромолекул та їх комплексів, прогнозування просторової структури біополімерів, математичне моделювання процесів, що відбуваються у живих системах, комп’ютерний дизайн лікарських засобів.

У ході навчання за освітньою програмою «Біомедичні нанотехнології» студенти мають змогу отримати фундаментальну підготовку та засвоїти знання з природничих наук (фізики, хімії, математики, біології), програмування та комп’ютерного моделювання у біології та медицині, опанувати основи молекулярної біо- та генної інженерії, сучасні методи медико-біологічних досліджень та діагностики, зокрема комплекс біохімічних та біофізичних методів, включаючи молекулярну спектроскопію та різні види мікроскопії, опанувати сучасні методики молекулярної медицини.

Основними місцями працевлаштування випускників освітньої програми «Біомедичні нанотехнології» є вітчизняні та закордонні науково-дослідні центри та клініки, установи Національної академії наук та Національної академії медичних наук, лабораторії, лікувально-діагностичні центри та інші заклади біомедичної спрямованості.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 150
x0.4
Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 150
x0.3
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту