Опис програми

Програма передбачає підготовку компетентного фахівця у галузі сучасної філології, здатного вирішувати поставлені завдання як у сфері освіти, так і на терені міжкультурної комунікації з використанням англійської мови.
Програма є освітньо-професійною. Вона зорієнтована на оптимальне освітнє сполучення компетентностей, які, з одного боку, забезпечують конкурентоздатність випускників на сучасному ринку праці, а з другого, — дають ґрунтовну наукову підготовку для продовження навчання на ступінь магістра й проведення прикладних досліджень. У рамках програми студенти розвивають і застосовують знання, навички, вміння, набуті у процесі вивчення як української мови та літератури, так і англійської мови, теорії та практики перекладу.
Педагогічна практика проходить на базі ЗОШ, гімназій і ліцеїв міста. Перекладацька практика будується на основі навчальних програм з основних профільних дисциплін: «Англійська мова»: «Фонетика і фонологія», «Практична граматика» «Лексикологія», «Практика мови», «Теорія та практика перекладу: Англ.-укр. (рос.) — Укр. (рос.)-англ. перекл.». Основними завданнями перекладацької практики є виконання різних видів перекладу з англійської мови на рідну та російську та з рідної та російської на англійську, детальне ознайомлення з роботою перекладачів, що працюють на базах практики. У підсумку студенти повинні ознайомитись зі специфікою роботи перекладача, опанувати методикою перекладу текстів.
Освітня програма передбачає: інтенсивне навчання (заняття базуються на активному залученні слухачів до навчального процесу), практичну спрямованість (використання прикладів і ситуацій із практики), використання інноваційних технологій.
Під час навчання здобувачі набувають таких фахових компетенцій, як: здатність використовувати у професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні, а також знання з теорії та історії мов, що вивчаються; аналізувати діалектні та соціальні різновиди української мови, описувати соціолінгвальну ситуацію; вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя; усвідомлювати засади й технології створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами; володіти сучасними методами викладання в середній школі тощо.
Викладання здійснюється з використанням сучасних комп’ютерних технологій, засобів мультимедійного і професійного навчання, необхідних для всебічного опанування прикладними аспектами медіа професії. Викладачі і студенти мають доступ до університетської та інших науково-інформаційних баз, зокрема періодичних видань Scopus. Навчання проводиться на основі відповідних навчально-методичних програм з використанням вітчизняного і закордонного досвіду.
Національна академічна мобільність можлива на основі договору між кафедрою історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та кафедрою літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська Академія».
Міжнародна академічна мобільність можлива на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та Варшавським університетом, Сілезьким університетом та Університетом м. Лодзь.
Перспективи працевлаштування
Сферою діяльності випускників, які отримали диплом бакалавра зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «Українська мова та література», є діяльність: педагогічна; у сфері викладання та перекладу з можливістю виконання робіт у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах, музейних, архівних, видавничих, інформаційних (радіо, телебачення, преса), мистецьких, наукових та інших закладах, адміністративних установах; викладання англійської мови, переклад з англійської на українську та з української на англійську мову.
Випускники можуть працювати на таких посадах: асистент учителя; викладач-стажист; лаборант (освіта); фахівець з фольклористики; відповідальний секретар редакції; референт; лаборант наукового підрозділу.