Опис програми

Програма є освітньо-професійною та орієнтована на забезпечення конкурентоздатності випускників на сучасному ринку праці. Її мета полягає в підготовці компетентного фахівця в галузі сучасної філології. Вона дає ґрунтовну наукову підготовку для продовження навчання на ступінь магістра й проведення прикладних досліджень. У рамках програми студенти вивчають особливості літературного редагування текстів.

Коректорська та редакторська практики організовані на базі ЗМІ та видавництв Харкова. Вони будуються на основі навчальних програм з основних профільних дисциплін: «Літературне редагування», «Орфографічний практикум і коректура тексту», «Основи верстки та макетування», «Редакційна підготовка: літературно-художні видання», «Редакційна підготовка: дитячі видання». Кожна з практик передбачає розширення й закріплення у студентів умінь і навичок професійної діяльності коректора та редактора, знань щодо організації роботи видавництва, послідовності коректури тексту, технічних питань із підготовки книг до друку (макетування, верстка і випуск).

Педагогічна практика проходить на базі ЗОШ, гімназій і ліцеїв міста. Освітня програма передбачає: інтенсивне навчання (заняття базуються на активному залученні слухачів до навчального процесу); практичну спрямованість (використання прикладів і ситуацій із практики); використання інноваційних технологій.

Під час навчання здобувачі набувають основних фахових компетенцій. Зокрема, це здатність використовувати у професійній діяльності знання з теорії та історії мов, що вивчаються; аналізувати діалектні та соціальні різновиди української мови, описувати соціолінгвальну ситуацію; використовувати системні знання про основні періоди розвитку літератури, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників і художні явища, а також про тенденції розвитку світового літературного процесу й української літератури; аналізувати, систематизувати й інтерпретувати мовні, літературні, фольклорні факти, переклад тексту; здійснювати лінгвістичний, літературознавчий і спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів тощо.

Викладання передбачає використання сучасних комп’ютерних технологій, засобів мультимедійного і професійного навчання, необхідних для всебічного опанування прикладними аспектами медіа професії. Викладачі і студенти мають доступ до університетської та інших науково-інформаційних баз, зокрема періодичних видань Scopus. Навчання проводиться на основі відповідних навчально-методичних програм з використанням вітчизняного і закордонного досвіду.

Академічна мобільність можлива на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та Варшавським університетом, Сілезьким університетом та Університетом м. Лодзь.

Перспективи працевлаштування

Сферою діяльності випускників, які отримали диплом бакалавра зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «Українська мова та література», є діяльність: педагогічна; у сфері викладання з можливістю виконання робіт у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах, музейних, архівних, видавничих, наукових та інших закладах, адміністративних установах. Випускники можуть працювати на таких посадах: асистент учителя; викладач-стажист; лаборант (освіта); фахівець з фольклористики; відповідальний секретар редакції; референт; лаборант наукового підрозділу; коректор.