Опис програми

Мета програми полягає у формуванні в студентів загальних та фахових компетентностей, що зумовлює підготовку конкурентоздатних фахівців із високим рівнем кваліфікації, що дозволить мати запит на професійні навички.
Програма є освітньо-професійною. Освітній процес забезпечують доктори філологічних наук, професори, кандидати філологічних та педагогічних та наук, доценти, старші викладачі. З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування.
Виконання програм навчальних дисциплін у повному обсязі забезпечується матеріально-технічним оснащенням кабінетів та аудиторій, основний перелік яких містить кабінети комп’ютерної техніки, спеціалізовані навчальні аудиторії, що створюють умови для набуття студентами спеціальних компетентностей зі спеціальності «Філологія».
У навчальному процесі використовуються сучасні інформаційні технології. Навчальні дисципліни забезпечуються відповідними навчально-методичними комплексами.
Педагогічна практика проводиться у ЗОШ, гімназіях та ліцеях міста. Вимогою до баз практики є наявність відповідного рівня навчального закладу. Перевага надається закладам із розширеним викладанням польської й української мови, з наявністю у штаті досвідченого педагогічного складу, наявністю відповідного методичного та технічного забезпечення навчального процесу.
Перекладацька практика проводиться у провідних видавництвах та навчальних закладах. Перевага надається базам відповідного рівня, тобто таким, де студенти мають можливість опанувати новітні технології у сфері видавничої справи, де пропонуються тренінги та майстер-класи з удосконаленням навичок та вмінь із перекладу.

Фахові компетентності:

 • здатність володіти базовими знаннями в галузі професійно-орієнтованих гуманітарних наук в обсязі, необхідному для здійснення професійної науково-дослідної та викладацької діяльності;
 • здатність володіти базовими уявленнями про особливості організації науки в Україні;
 • здатність розуміти сутність й соціальне значення майбутньої професії;
 • здатність застосовувати основи психології, педагогіки й методики в навчально-виховному процесі;
 • здатність спілкуватися із нефахівцями на філологічні теми, вести просвітницьку роботу;
 • здатність розуміти процеси розвитку мовних і літературних процесів, їхній зв’язок із суспільством, уміти використовувати ці знання в педагогічній діяльності;
 • здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань;
 • здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних фактів, інтерпретації та перекладу тексту;
 • здатність реалізовувати знання з основних понять і концепцій сучасної мовознавчої і літературознавчої науки, вільно оперувати мовознавчим та літературознавчим матеріалом;
 • здатність використовувати систему знань у галузі лінгвістики, літературознавства, перекладознавства в науково-дослідній діяльності;
 • здатність створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами;
 • здатність шляхом самостійного навчання та здобутих філологічних знань освоїти нові сфери;
 • здатність володіти сучасними методами в навчальному процесі в середній школі;
 • здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для проведення філологічних досліджень.

Національна академічна мобільність можлива на основі договору між кафедрою історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та кафедрою літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська Академія». Міжнародна академічна мобільність можлива на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та Варшавським університетом, Сілезьким університетом та Університетом м. Лодзь.

Сферою діяльності випускників програми є педагогічна діяльність, що забезпечено наявністю в освітній програмі циклу психолого-педагогічних та методичних дисциплін, а також проходження педагогічної практики, діяльність у сфері викладання з можливістю виконання робіт у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах, музейних, архівних, видавничих, інформаційних (радіо, телебачення, преса), мистецьких, наукових та інших закладах, адміністративних установах на таких посадах:

 • асистент учителя;
 • викладач-стажист;
 • лаборант (освіта);
 • фахівець з фольклористики;
 • фахівець;
 • відповідальний секретар редакції;
 • референт;
 • лаборант наукового підрозділу;
 • коректор.