Опис програми

Мета програми полягає у підготовці фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) й оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами, у формуванні у студентів загальних та фахових компетентностей, що зумовлює підготовку висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців в галузі сучасної філології із широким доступом до працевлаштування.

Програма є освітньо-професійною. Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра філології є мова(и) (в теоретичному/практичному, синхронному/діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах), література й усна народна творчість, жанрово-стильові різновиди текстів, переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формах.

У навчанні застосовуються загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови й літератури, інформаційно-комунікаційні технології.

Педагогічна практика проводиться у ЗОШ, гімназіях та ліцеях міста. Вимогою до баз практики є наявність відповідного рівня навчального закладу. Перевага надається закладам з наявністю у штаті досвідченого педагогічного складу, наявністю відповідного методичного та технічного забезпечення навчального процесу.

Коректорська та редакторська практики проводяться у провідних видавництвах та засобах масової інформації. Перевага надається базам відповідного рівня, тобто таким, де студенти мають можливість опанувати новітні технології у сфері видавничої справи, де пропонуються тренінги та майстер-класи з удосконаленням навичок та вмінь з коректури та редагування.

Освітня програма має такі характеристики:

 • інтенсивне навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу: дискусії, ділові ігри, мініігри, обмін досвідом);
 • практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи з практики);
 • використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів з використанням електронних підручників та порадників, використання мультимедійних технологій).

Під час навчання здобувачі набувають таких фахових компетенцій:

 • здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні;
 • здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов, що вивчаються;
 • здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди російської мови, описувати соціолінгвальну ситуацію;
 • здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку літератури (від давнини до ХХІ століття), еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури;
 • здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя;
 • здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту;
 • усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами;
 • здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів;
 • здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення; • здатність володіти сучасними методами викладання в середній школі;
 • здатність здійснювати коректуру та редагування текстів різних типів;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й уміння в організації видавничої діяльності.

Викладання здійснюється з використанням сучасних комп’ютерних технологій, засобів мультимедійного і професійного навчання, необхідних для всебічного опанування прикладними аспектами професії. Викладачі і студенти мають доступ до університетської та інших науково-інформаційних баз, зокрема періодичних видань «Scopus». Навчання проводиться на основі відповідних навчально-методичних програм із використанням вітчизняного й закордонного досвіду.

Перспективи працевлаштування

Місцем працевлаштування можуть бути заклади та установи освіти, друковані та електронні засоби масової інформації, сфера ІТ, PR-технології, різноманітні фонди, спілки, фундації гуманітарного спрямування, музеї, мистецькі й культурні центри та інші установи й організації з потребою у перекладацьких, коректорських та редакторських послугах.

Випускник може працювати на таких посадах:

 • асистент учителя;
 • викладач-стажист;
 • лаборант (освіта);
 • фахівець з фольклористики;
 • фахівець;
 • відповідальний секретар редакції;
 • референт;
 • лаборант наукового підрозділу;
 • коректор.