Опис програми

Мета програми полягає у формуванні у студентів загальних та фахових компетентностей, досягненні програмних результатів навчання відповідно до компонентів (навчальних дисциплін та практик) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що зумовлює підготовку висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців в галузі сучасної філології із широким доступом до працевлаштування.

Програма є освітньо-професійною. Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра філології є мова(и) (в теоретичному/практичному, синхронному/діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах), література й усна народна творчість, жанрово-стильові різновиди текстів, переклад, міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формах.

У навчанні застосовуються загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи й методики дослідження мови й літератури, інформаційно-комунікаційні технології.

Педагогічна практика проводиться в ЗОШ, гімназіях та ліцеях міста. Вимогою до баз практики є наявність відповідного рівня навчального закладу. Перевага надається закладам із розширеним викладанням англійської мови, з наявністю у штаті досвідченого педагогічного складу, наявністю відповідного методичного та технічного забезпечення навчального процесу.

Освітня програма має такі характеристики:

 • інтенсивне навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу: дискусії, ділові ігри, мініігри, обмін досвідом;
 •  практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи);
 • використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів із використанням електронних підручників та порадників, використання мультимедійних технологій).

Під час навчання здобувачі набувають таких фахових компетенцій:

 • здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні;
 • здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов, що вивчаються;
 • здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мови (мов), описувати соціолінгвальну ситуацію;
 • здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку зарубіжної та української літератури (від давнини до ХХІ століття), еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу;
 • здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формах, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному) для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя;
 • здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту;
 • усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами;
 • здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів;
 • здатність до надання консультацій із дотримання норм літературної мови та культури мовлення;
 • здатність володіти сучасними методами викладання в середній школі.

Викладання здійснюється з використанням сучасних комп’ютерних технологій, засобів мультимедійного і професійного навчання, необхідних для всебічного опанування прикладними аспектами професії. Викладачі і студенти мають доступ до університетської та інших науково-інформаційних баз, зокрема періодичних видань «Scopus». Навчання проводиться на основі відповідних навчально-методичних програм із використанням вітчизняного й закордонного досвіду.

Перспективи працевлаштування

Сферою діяльності випускників, які отримали диплом бакалавра зі спеціальності «Філологія», спеціалізації «Класичні мови та літератури (переклад включно)», є педагогічна, перекладацька діяльність, що забезпечено наявністю в освітній програмі циклу психолого-педагогічних та методичних дисциплін, а також проходження педагогічної практики.

Випускники можуть працювати на таких посадах:

 • асистент учителя;
 • викладач-стажист;
 • лаборант (освіта);
 • відповідальний секретар редакції;
 • референт;
 • фахівець;
 • лаборант наукового підрозділу.
Передумови для вступу
  Я маю
Українська мова та література
Мінімальний бал 110
x0.4
Іноземна мова
Мінімальний бал 110
x0.3
Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 110
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1