Опис програми

Мета програми полягає у формуванні у студентів загальних та фахових компетентностей, досягненні програмних результатів навчання відповідно до компонентів (навчальних дисциплін та практик) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що зумовлює підготовку висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців в галузі сучасної філології із широким доступом до працевлаштування.

Програма є освітньо-професійною. Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра філології є мова(и) (в теоретичному/практичному, синхронному/діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах), література й усна народна творчість, жанрово-стильові різновиди текстів, переклад, міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формах.

У навчанні застосовуються загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи й методики дослідження мови й літератури, інформаційно-комунікаційні технології.

Педагогічна практика проводиться в ЗОШ, гімназіях та ліцеях міста. Вимогою до баз практики є наявність відповідного рівня навчального закладу. Перевага надається закладам із розширеним викладанням англійської мови, з наявністю у штаті досвідченого педагогічного складу, наявністю відповідного методичного та технічного забезпечення навчального процесу.

Освітня програма має такі характеристики:

 • інтенсивне навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу: дискусії, ділові ігри, мініігри, обмін досвідом;
 •  практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи);
 • використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів із використанням електронних підручників та порадників, використання мультимедійних технологій).

Під час навчання здобувачі набувають таких фахових компетенцій:

 • здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні;
 • здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов, що вивчаються;
 • здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мови (мов), описувати соціолінгвальну ситуацію;
 • здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку зарубіжної та української літератури (від давнини до ХХІ століття), еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу;
 • здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формах, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному) для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя;
 • здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту;
 • усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами;
 • здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів;
 • здатність до надання консультацій із дотримання норм літературної мови та культури мовлення;
 • здатність володіти сучасними методами викладання в середній школі.

Викладання здійснюється з використанням сучасних комп’ютерних технологій, засобів мультимедійного і професійного навчання, необхідних для всебічного опанування прикладними аспектами професії. Викладачі і студенти мають доступ до університетської та інших науково-інформаційних баз, зокрема періодичних видань «Scopus». Навчання проводиться на основі відповідних навчально-методичних програм із використанням вітчизняного й закордонного досвіду.

Перспективи працевлаштування

Сферою діяльності випускників, які отримали диплом бакалавра зі спеціальності «Філологія», спеціалізації «Класичні мови та літератури (переклад включно)», є педагогічна, перекладацька діяльність, що забезпечено наявністю в освітній програмі циклу психолого-педагогічних та методичних дисциплін, а також проходження педагогічної практики.

Випускники можуть працювати на таких посадах:

 • асистент учителя;
 • викладач-стажист;
 • лаборант (освіта);
 • відповідальний секретар редакції;
 • референт;
 • фахівець;
 • лаборант наукового підрозділу.