Опис програми

Мета програми — підготовка фахівця-бакалавра для здійснення науково-педагогічної та консультативно-методичної професійної діяльності у галузі філософії.

Програма спрямована на підготовку до організації та здійснення науково-дослідницької діяльності в галузі філософії, організаційно-навчальної та викладацької діяльності з філософських дисциплін в закладах загальної середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах та коледжах, консультативної діяльності з соціально-політичних, етичних, естетичних, релігійних питань у партіях та інших громадських організаціях.

Програма передбачає поглиблене вивчення історії філософії, філософських дисциплін, теоретичних засад наукового пізнання, формування навичок міжособистісного спілкування.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати викладачем філософських дисциплін ВЗО 1–2 рівня акредитації, асистентом, викладачем філософських дисциплін середніх навчальних закладів, консультантом із суспільно-політичних питань у партіях та інших громадських організаціях, завідувачем навчального кабінету (філософії).

Випускник програми отримує: вміння використовувати у професійній діяльності знання традиційних і актуальних проблем історії філософії, логіки, гносеології, соціальної філософії, етики, естетики, релігієзнавства, сучасної філософії, комунікативної філософії; знання основних філософських концепцій, базових категорій, понять філософії; уміння аналізувати актуальні проблеми сучасності; знання різних методів наукового і філософського дослідження та уміння їх використовувати в професійній діяльності; навички використання методів і прийомів логічного аналізу, вміння працювати з філософськими текстами; навички організації та проведення дискусій; навички використання прийомів і методів усного та письмового викладу базових філософських знань; здатність реферування і анотування наукової та філософської літератури (у тому числі іноземною мовою); знання методик організації та здійснення навчального процесу та вміння застосовувати їх у педагогічній діяльності; уміння планувати, організовувати та проводити культурно-виховну роботу; уміння використовувати базові філософські знання в процесі консультування із суспільно-політичних та ідеологічних проблем органів влади та управління, громадських організацій; знання та розуміння зв’язків між проблемами сьогодення та минулого в історичній перспективі; навички ведення фахового діалогу зі світоглядних, етичних проблем.

У ході освітнього процесу реалізується орієнтація на студентсько-центроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання на основі першоджерел, рефлексивне навчання. Атестація випускників проводиться у формі атестаційного екзамену з дисципліни «Філософія», дипломної роботи та завершується присудженням ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр філософії.

Передбачається можливість включеного навчання протягом семестру в інших вищих навчальних закладах України, можливість укладення угод з закордонними вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Передумови для вступу
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Математика або Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Математика або Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1