Опис програми

Мета програми — забезпечити фундаментальну підготовку фахівців у галузі культурології, які володіють глибокими знаннями у сфері історії та теорії візуальної культури, іноземними мовами (за вибором), новітніми комунікативно-інформаційними технологіями у сфері культурних комунікацій.

Програма орієнтована на формування в студентів професійних навичок в сферах міжкультурної комунікації, візуальної культури, викладацької та науково-дослідної діяльності, адміністрування закладів культури і освіти, арт-журналістики, створення та менеджменту культурних проектів.

Підготовка передбачає вже з першого курсу поглиблене вивчення новітніх тенденцій та напрямків мистецьких теорій і практик, іноземних мов (за вибором), оволодіння навичками організації і управління культурними проектами та формування креативного мислення.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності в: закладах культури і мистецтва (культурних і мистецьких центрах, галереях, музеях); медіасфері (журналах, інтернет-виданнях, телеканалах); закладах з адміністрування мистецьких проектів; освітніх установах, університетах, академіях, коледжах; PR-агенціях; органах місцевого самоврядування та центральної влади; наукових інституціях; неурядових та міжнародних проектах та інституціях у сфері культури та освіти.

Випускник програми отримує наступні фахові компетенції: знання з основних теоретичних напрямів, шкіл, концепцій, теорії культури, з історії культури, основних культурних епох та історичного розвитку; вміння застосовувати знання найважливіших концепцій, принципів і теорій культурології для вирішення прикладних культурологічних задач; компетентності з викладання культурологічних дисциплін у різних типах навчальних закладів; навички зі створення і менеджменту культурних проектів.

У ході освітнього процесу реалізується, зокрема, орієнтація на студентоцентроване навчання, застосування методів організації та здійснення, стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій. Атестація студентів здійснюється на підставі оцінки рівня знань, умінь та навичок у формі екзамену з «Теорії та історії культури» та дипломної роботи з захистом в екзаменаційній комісії. По завершенню програми випускнику присвоюється кваліфікація «бакалавр культурології».

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program).

Освітньо-професійна програма